Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.)

Όχι, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση επιμορφωτής να αναλάβει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε συστάδα του Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. διαφορετική από αυτή που προβλέπεται με βάση την ειδικότητά του. Οι επιμορφωτές αναλαμβάνουν προγράμματα με βάση τον παρακάτω πίνακα και μόνο:

 

ΣΥΣΤΑΔΕΣ

Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ «ΣΥΣΤΑΔΑΣ» ΚΛΑΔΩΝΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1 Θεωρητικές επιστήμες και Καλλιτεχνικά Φιλόλογοι,  Θεολόγοι, Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών ΠΕ02-Φιλόλογοι
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2 Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογικοί Κλάδοι, Επαγγέλματα Γης, Κλάδοι Υγείας, Φυσικής Αγωγής ΠΕ04-Φυσικών Επιστημών
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3 Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία -  Διοίκηση Μαθηματικοί, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης κλπ.

ΠΕ03 – Μαθηματικών

ΠΕ19/20 - Πληροφορικής

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί

ΠΕ70 - Δάσκαλοι

ΠΕ60 - Νηπιαγωγοί

 

on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 36 διδακτικές ώρες και σε κανονικές συνθήκες υλοποίησης θα έχει διάρκεια περίπου 12 εβδομάδες (εν γένει 1 τρίωρο την εβδομάδα, δηλαδή μία δια ζώσης επιμορφωτική συνεδρία που λαμβάνει χώρα στο Κ.Σ.Ε.). Ειδικά για την 1η επιμορφωτική περίοδο Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Μάιος – Ιούνιος 2017), λόγω περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, τα προγράμματα  θα διεξαχθούν με δυο (2) τρίωρα την εβδομάδα και θα έχουν διάρκεια περίπου 6 εβδομάδες.

on Δευτέρα Μαρτίου 20 by Γιάννης Λαμπρινός

Η αναλυτική δήλωση συμμετοχής για κάθε πρόγραμμα, υποβάλλεται από το ΚΣΕ εφόσον έχει εξασφαλιστεί η συνεννόηση με τον επιμορφωτή, το συντονιστή και τον τεχνικό υπεύθυνο, προκειμένου να δηλώνεται ακριβές και αποδεκτό σχέδιο υλοποίησης (ωρολόγιο πρόγραμμα) του προγράμματος επιμόρφωσης.

Κατά την 1η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Ιούνιος 2017), λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου, το σχεδιασμό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τις συνθήκες της εν λόγω περιόδου (περιορισμένος χρόνος υλοποίησης, πρώτη εφαρμογή νέων στοιχείων επιμόρφωσης και υποδομών κ.α), καθώς και άλλες λειτουργικές απαιτήσεις για την καλή και ποιοτική εκτέλεση των προγραμμάτων, οι κανόνες κατάρτισης των προγραμμάτων έχουν ως εξής:

 • Τα προγράμματα επιμόρφωσης υλοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, σε 3-ωρα μαθήματα (συνεδρίες).
 • Τα προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν να αναλάβουν μόνο πιστοποιημένοι επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., δηλαδή του αντίστοιχου Μητρώου επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Οι ώρες ενός προγράμματος επιμόρφωσης είναι δυνατόν να μοιραστούν το πολύ σε δύο επιμορφωτές.
 • Κάθε επιμορφωτής μπορεί να αναλάβει στην παρούσα περίοδο 54 διδακτικές ώρες κατά μέγιστο, δηλαδή το ισοδύναμο ενός και μισού (1,5) προγράμματος.
 • Ομοίως, κάθε τεχνικός υπεύθυνος-βοηθός επιμορφωτή μπορεί να απασχοληθεί στην παρούσα περίοδο 54 ώρες κατά μέγιστο, δηλαδή να αναλάβει το ισοδύναμο ενός και μισού (1,5) προγράμματος.
 • Ομοίως, κάθε συντονιστής προγράμματος μπορεί να απασχοληθεί στην παρούσα περίοδο 54 ώρες κατά μέγιστο και με δεδομένο ότι η απασχόλησή του ανά πρόγραμμα επιμόρφωσης εκτιμάται σε 18 ώρες, μπορεί να αναλάβει μέχρι τρία (3) προγράμματα.
 • Οι επιμορφωτές των προγραμμάτων δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις 9 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει επίσης, για τους συντονιστές και τους τεχνικούς υπευθύνους των προγραμμάτων που υλοποιούνται σε δημόσια ΚΣΕ.
 • Απαιτείται ηλεκτρονική επιβεβαίωση συνεργασίας από τον επιμορφωτή για το/τα πρόγραμμα/τα που δηλώνεται, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για την έγκριση του/των προγράμματος/ων.
 • Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας Συντονιστή προγράμματος και Τεχνικού Υπευθύνου Εργαστηρίου - Βοηθού Επιμορφωτή ή Επιμορφωτή κατά την ίδια περίοδο επιμόρφωσης. Π.χ. αν ένα άτομο από το προσωπικό ενός Κ.Σ.Ε. έχει δηλωθεί και ως Συντονιστής και ως Τεχνικός Υπεύθυνος, τότε θα πρέπει να δηλωθεί με έναν εκ των ρόλων αυτών στα προγράμματα που θα απασχοληθεί για την τρέχουσα περίοδο. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει για όλους τους συνδυασμούς ρόλων απασχόλησης (Επιμορφωτής, Συντονιστής, Τεχνικός Υπεύθυνος).
 • Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας Επιμορφωτή και επιμορφούμενου.
 • Ο Συντονιστής προγράμματος και ο Τεχνικός Υπεύθυνος δεν μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι στο πρόγραμμα που διαχειρίζονται, είτε αυτό υλοποιείται σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό Κ.Σ.Ε.. Ωστόσο, μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι σε ένα άλλο πρόγραμμα, εφόσον οι ώρες διεξαγωγής του δε συμπίπτουν με τις ώρες που απασχολούνται στο πρόγραμμα στο οποίο μετέχουν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω ρόλους.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης Β1 επιπέδοτ Τ.Π.Ε., οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται:

 • να συμμετέχουν (φυσική παρουσία) στις δια ζώσης συνεδρίες του προγράμματος, οι οποίες πραγματοποιούνται στο Κ.Σ.Ε. που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, τo οποίo τους έχει γνωστοποιηθεί κατά τη φάση υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, πριν την έναρξη των μαθημάτων,
 • να υλοποιούν τις δραστηριότητες - εργασίες  που τους αναθέτει ο επιμορφωτής στο πλαίσιο του προγράμματος, για το μεσοδιάστημα των συνεδριών, εν γένει σε εβδομαδιαία βάση και να τις «αναρτούν» στην πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), σύμφωνα με τις οδηγίες που διατίθενται,
 • να χρησιμοποιούν τις δομές υποστήριξης και ενημέρωσης της Πράξης (πχ. πλατφόρμα διάθεσης επιμορφωτικού υλικού και ηλεκτρονικής μάθησης – moodle, Πληροφοριακό σύστημα (MIS) του έργου κ.α.), σύμφωνα με τις οδηγίες που τους παρέχονται, για την ενημέρωσή τους και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των υπηρετούντων αναπληρωτών), καθώς και οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.) , με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε..

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή ενός επιμορφούμενου στο πρόγραμμα και να έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., απαιτείται:

 • Να είναι παρών στο 90% κατ’ ελάχιστον, των διδακτικών ωρών του προγράμματος (32 από το σύνολο των 36 ωρών). Η συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση αυτή θα πιστοποιείται από τα παρουσιολόγια, τα οποία θα υπογράφονται από τους επιμορφούμενους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό σύστημα (MIS) της Πράξης από τον συντονιστή του προγράμματος.
 • Να έχει ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της επιμόρφωσης, δηλαδή να συμμετέχει ενεργά στα μαθήματα, να υλοποιεί τις δραστηριότητες-εργασίες που ανατίθενται από τον Επιμορφωτή για το μεσοδιάστημα των συνεδριών, να συμμετέχει στα διάφορα forae και τις ψηφιακές συζητήσεις που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος κλπ. Η ενεργός συμμετοχή του επιμορφούμενου πιστοποιείται από την «ανάρτηση» στην πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) και τη βαθμολόγηση από τον επιμορφωτή του με τουλάχιστον 60 στην κλίμακα 100, τεσσάρων (4) τουλάχιστον εργασιών που υλοποίησε στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι τέσσερεις (4) αυτές εργασίες πρέπει να αφορούν σε διαφορετικές ενότητες του προγράμματος, εκ των οποίων οι δυο (2) να αφορούν σε ενότητες που πραγματεύονται εκπαιδευτικά σενάρια. Δύο (2) τουλάχιστον εκ των τεσσάρων (4) εργασιών πρέπει να είναι ατομικές. Οι ομαδικές εργασίες εκπονούνται από ομάδες 2 ή 3 ατόμων, το μέγιστο.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Αντικείμενο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση και αξιοποίηση στην τάξη:

α) νέων ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και έργα του Υπουργείου Παιδείας, όπως για παράδειγμα τα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού, καθώς και

β) σύγχρονων εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (περιλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας διαδικτύου), μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, που θα αξιοποιούν όλα τα παραπάνω.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Ενδεικτικά, οι δραστηριότητες – εργασίες, οι οποίες ανατίθενται από τον επιμορφωτή στους επιμορφούμενους και κατά κανόνα δημιουργούν/αφήνουν «ψηφιακά αποτυπώματα», μπορεί να είναι (ενδεικτικά):

 • Η δημιουργία μιας μ-δραστηριότητας ή ενός μ-σεναρίου για τους μαθητές με την αξιοποίηση ενός ψηφιακού πόρου πχ. εκπαιδευτικού αντικειμένου, εργαλείου.
 • Η δημιουργία ενός ψηφιακού πόρου/ αντικειμένου (πχ. on-line ερωτηματολογίου, εννοιολογικού χάρτη), με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων (πχ. GoogleDocs, CmapTools).
 • Η δημιουργία προσωπικού ιστολογίου (Blog).
 • Η δημοσίευση ή ο σχολιασμός ενός άρθρου (πχ. διατύπωση προσωπικών απόψεων επί της διδακτικής χρήσης συγκεκριμένων εργαλείων ή υλικού) σε ένα ιστολόγιο (Blog) ή σε ένα ψηφιακό forum.
 • Συμμετοχή – συμβολή στην εκπόνηση μιας ομαδικής εργασίας σε ένα περιβάλλον-εργαλείο συνεργατικής μάθησης (πχ. wiki).
 • Η αναζήτηση και επιλογή ενός ψηφιακού αντικειμένου ή η χρήση του διαδραστικού σχολικού βιβλίου για τη δημιουργία μιας διδακτικής παρέμβασης σε μια συγκεκριμένη διδακτική ενότητα και παρουσίαση της παρέμβασης αυτής.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Στόχοι της επιμόρφωσης αυτής είναι οι επιμορφούμενοι:

 • να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους τρόπους αποδοτικής χρήσης των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού,
 • να αποκτήσουν εποπτεία για τα σύγχρονα εργαλεία γενικής χρήσης, το διαδίκτυο και τις νέες διαστάσεις του, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφαλούς χρήσης του,
 • να κατανοούν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο, για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, περιλαμβάνονται: εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ, εργαλεία - περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν τη συνεργατικότητα και τη συμμετοχικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, περιβάλλοντα παρουσίασης, διαμοίρασης υλικού και εκπόνησης δραστηριοτήτων, λογισμικά παρουσίασης, επεξεργασίας κειμένου  και λογιστικών φύλλων, εννοιολογικοί χάρτες, ιστολόγια και wikis, εφαρμογές - εργαλεία ειδικής αγωγής, απλά σενάρια – δραστηριότητες με αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων και όλων των παραπάνω, καθώς και θέματα ασφάλειας διαδικτύου.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται εν γένει από εκπαιδευτικούς ομοειδών – «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών) και υλοποιούνται από επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., εκτός σχολικού ωραρίου, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα. Προβλέπονται τέσσερις (4) «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ως εξής:

ΣΥΣΤΑΔΕΣ

Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ «ΣΥΣΤΑΔΑΣ» ΚΛΑΔΩΝΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1 Θεωρητικές επιστήμες και Καλλιτεχνικά Φιλόλογοι,  Θεολόγοι, Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών ΠΕ02-Φιλόλογοι
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2 Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογικοί Κλάδοι, Επαγγέλματα Γης, Κλάδοι Υγείας, Φυσικής Αγωγής ΠΕ04-Φυσικών Επιστημών
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3 Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία -  Διοίκηση Μαθηματικοί, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης κλπ.

ΠΕ03 – Μαθηματικών

ΠΕ19/20 - Πληροφορικής

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί

ΠΕ70 - Δάσκαλοι

ΠΕ60 - Νηπιαγωγοί

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 36 διδακτικές ώρες κα σε κανονικές συνθήκες υλοποίησης θα έχει διάρκεια περίπου 12 εβδομάδες (εν γένει 1 τρίωρο την εβδομάδα, δηλαδή μία δια ζώσης επιμορφωτική συνεδρία που λαμβάνει χώρα στο Κ.Σ.Ε.). Σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του έργου, είναι δυνατόν η συχνότητα διεξαγωγής των συνεδριών των προγραμμάτων μιας περιόδου επιμόρφωσης να μεταβληθεί (πχ. σε δύο τρίωρα την εβδομάδα), με ανάλογη μεταβολή της διάρκειάς τους (πχ. σε περίπου 6 εβδομάδες), κυρίως για λόγους έγκαιρης ολοκλήρωσης της περιόδου επιμόρφωσης (πχ. εντός της σχολικής χρονιάς). Κατά την 1η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ που θα υλοποιηθεί το διάστημα Μαϊου – Ιουνίου 2017, τα προγράμματα θα διεξαχθούν με 2 τρίωρα ανά εβδομάδα και επομένως θα έχουν διάρκεια 6 εβδομάδες. Ως συμπληρωματικό και αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας, στο μεσοδιάστημα των συνεδριών, οι επιμορφούμενοι υλοποιούν μικρές εργασίες - δραστηριότητες που τους ανατίθενται από τους επιμορφωτές τους. 

Το υλικό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. θα διατίθεται μέσω πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), η οποία θα αξιοποιείται επίσης για την εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργασιών από τους επιμορφούμενους, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή, στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Δικαίωμα διεξαγωγής προγράμματος επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., έχουν αποκλειστικά οι επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε..

 

on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Αναφορικά με τη διεξαγωγή του προγράμματος ο επιμορφωτής που συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., υποχρεούται:

 • να υλοποιήσει τις δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες (τρίωρα μαθήματα) που αναλαμβάνει, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος επιμόρφωσης,
 • να πραγματοποιεί το επιμορφωτικό έργο σύμφωνα με το περιεχόμενο σπουδών, το επιμορφωτικό υλικό και τις οδηγίες επιστημονικού περιεχομένου (πχ. οδηγοί επιμορφωτή) που παρέχονται κεντρικά από το έργο και τους επιστημονικούς υπευθύνους,
 • να χρησιμοποιεί το επιμορφωτικό υλικό, το εκπαιδευτικό λογισμικό που προβλέπεται για την επιμόρφωση, καθώς και τις υποστηρικτικές δομές, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται κεντρικά από το έργο,
 • να αναθέτει εργασίες - δραστηριότητες στους επιμορφούμενους για το μεσοδιάστημα των συνεδριών (σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο υλικό/ στον οδηγό επιμορφωτή), κάνοντας χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) και να παρακολουθεί-ελέγχει την υλοποίησή τους, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών συνεδριών. Για καθένα επιμορφούμενο, προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή του στην επιμόρφωση, θα πρέπει να εκπονηθούν, «αναρτηθούν» στην παραπάνω πλατφόρμα (moodle) και βαθμολογηθούν με τουλάχιστον 60 στην κλίμακα 100, τέσσερεις (4) τουλάχιστον εργασίες που υλοποίησε στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι τέσσερεις (4) αυτές εργασίες πρέπει να αφορούν σε διαφορετικές ενότητες του προγράμματος, εκ των οποίων οι δυο (2) να αφορούν σε ενότητες που πραγματεύονται εκπαιδευτικά σενάρια. Δυο (2) τουλάχιστον εκ των τεσσάρων (4) εργασιών πρέπει να είναι ατομικές. Οι ομαδικές εργασίες εκπονούνται από ομάδες 2 ή 3 ατόμων, το μέγιστο.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ