Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.)

Όχι, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση επιμορφωτής να αναλάβει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε συστάδα του Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. διαφορετική από αυτή που προβλέπεται με βάση την ειδικότητά του. Οι επιμορφωτές αναλαμβάνουν προγράμματα με βάση τον παρακάτω πίνακα και μόνο:

 

ΣΥΣΤΑΔΕΣ

Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ «ΣΥΣΤΑΔΑΣ» ΚΛΑΔΩΝΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1 Θεωρητικές επιστήμες και Καλλιτεχνικά Φιλόλογοι,  Θεολόγοι, Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών κλπ. ΠΕ02-Φιλόλογοι
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2 Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογικοί Κλάδοι, Επαγγέλματα Γης, Κλάδοι Υγείας, Φυσικής Αγωγής, Οικιακής Οικονομίας κλπ. ΠΕ04-Φυσικών Επιστημών
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3 Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία -  Διοίκηση Μαθηματικοί, Πληροφορικής, Οικονομολόγοι, Διοίκησης κλπ.

ΠΕ03 – Μαθηματικών

ΠΕ19/20 - Πληροφορικής

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί

ΠΕ70 - Δάσκαλοι

ΠΕ60 - Νηπιαγωγοί

 

on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Στο στάδιο κατάρτισης των προγραμμάτων που τους έχουν ανατεθεί μέσω της σχετικής διαδικασίας κλήρωσης/κατανομής προγραμμάτων της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τα ΚΣΕ δηλώνουν στο Πληροφοριακό σύστημα (MIS) για καθένα από αυτά α) τους συντελεστές του προγράμματος (Επιμορφωτή/ες, Συντονιστή, Τεχνικό Υπεύθυνο), β) το ωρολόγιο πρόγραμμα και γ) την κατηγορία και τον τύπο του προγράμματος (Ι ή ΙΙa ή IIb).

Υπενθυμίζεται ότι τα είδη των προγραμμάτων είναι:

  1. Πρόγραμμα παραδοσιακού μοντέλου επιμόρφωσης, με μόνο δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε.
  2. Πρόγραμμα με χαρακτηριστικά μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης,
   1. Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν συνδυασμό δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης) και συγκεκριμένα: δέκα (10) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα, καθώς και δύο (2) τρίωρες δια ζώσης συνεδρίες που θα λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε. σε ένα σαββατοκύριακο (μία το Σάββατο και μία την Κυριακή), οπότε ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι θα μεταβαίνουν στο Κ.Σ.Ε.

    Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων τοπικών επιμορφωτών (σε επίπεδο Γεωγραφικού Νομού), με επιμορφωτές από άλλους Νομούς (αποκλειστικά) και θα αφορούν τοπικούς επιμορφούμενους.
   2. Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν μόνο σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, δηλαδή δώδεκα (12) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης), με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα.

    Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται για να εξυπηρετήσουν κυρίως επιμορφωτικές ανάγκες νησιωτικών περιοχών (πχ. Κυκλάδες), με επιμορφωτές είτε τοπικούς (ό,που υπάρχουν διαθέσιμοι) είτε από άλλους Νομούς και εν γένει επιμορφούμενους προερχόμενους κυρίως από διαφορετικά νησιά.

Προκειμένου να καταρτιστούν τα προγράμματα, οι Υπεύθυνοι των ΚΣΕ θα έρθουν σε επικοινωνία και συνεννόηση με τους επιμορφωτές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους ή στην περίπτωση κατάρτισης προγραμμάτων μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης (κατηγορίας ΙΙ) και με επιμορφωτές άλλων νομών που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να αναλάβουν επιμορφωτικό έργο εξ αποστάσεως σε προγράμματα της κατηγορίας αυτής (κατάλογος με στοιχεία επικοινωνίας επιμορφωτών διατίθεται μέσω του MIS), όπως επίσης και με τους άλλους συντελεστές που έχουν ήδη δηλωθεί ως προσωπικό του Κ.Σ.Ε. (συντονιστές, τεχνικοί υπεύθυνοι προγραμμάτων) σε προηγούμενο στάδιο, προκειμένου να τους «δηλώσουν» στα καταρτιζόμενα προγράμματα (μέσω του MIS).

Κατά την 2η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ (Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018), λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου, το σχεδιασμό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τις τρέχουσες συνθήκες υλοποίησης της παρούσας περιόδου, καθώς και άλλες λειτουργικές απαιτήσεις για την καλή και ποιοτική εκτέλεση των προγραμμάτων, οι κανόνες κατάρτισης των προγραμμάτων έχουν ως εξής:

   1. Τα προγράμματα επιμόρφωσης υλοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, σε 3-ωρα μαθήματα (συνεδρίες), και έχουν διάρκεια εν γένει, 12 εβδομάδες (ένα τρίωρο ανά εβδομάδα).
   2. Τα προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν να αναλάβουν μόνο πιστοποιημένοι επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., δηλαδή του αντίστοιχου Μητρώου επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
   3. Ο Συντονιστής προγράμματος και ο Τεχνικός Υπεύθυνος - Βοηθός επιμορφωτής επιλέγονται από το διαθέσιμο προσωπικό των ΚΣΕ, όπως αυτό είχε δηλωθεί στο Μητρώο ΚΣΕ της Πράξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει.
   4. Οι ώρες ενός προγράμματος επιμόρφωσης είναι δυνατόν να μοιραστούν το πολύ σε δύο επιμορφωτές.
   5. Κάθε επιμορφωτής μπορεί να αναλάβει στην παρούσα περίοδο 144 διδακτικές ώρες κατά μέγιστο, δηλαδή το ισοδύναμο τεσσάρων (4) προγραμμάτων, με απασχόληση μέχρι 12 ώρες την εβδομάδα (με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει αντίστοιχη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος)..
   6. Ομοίως, κάθε τεχνικός υπεύθυνος-βοηθός επιμορφωτή μπορεί να απασχοληθεί στην παρούσα περίοδο 144 ώρες κατά μέγιστο, δηλαδή να αναλάβει το ισοδύναμο τεσσάρων (4) προγραμμάτων με απασχόληση μέχρι 12 ώρες την εβδομάδα (με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει αντίστοιχη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος).
   7. Ομοίως, κάθε συντονιστής προγράμματος μπορεί να απασχοληθεί στην παρούσα περίοδο 144 ώρες κατά μέγιστο, μέχρι 12 ώρες την εβδομάδα (με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει αντίστοιχη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος), λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική απασχόλησή του για τις 12 εβδομάδες ενός προγράμματος εκτιμάται σε 18 ώρες για τα προγράμματα «παραδοσιακού μοντέλου επιμόρφωσης» και σε 10 ώρες για τα προγράμματα με χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης»..
   8. Απαιτείται ηλεκτρονική επιβεβαίωση συνεργασίας από τον επιμορφωτή για το/τα πρόγραμμα/τα που δηλώνεται, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για την έγκριση του/των προγράμματος/ων.
   9. Προγράμματα κατηγορίας ΙΙ (μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, τύπου a ή b) μπορούν να καταρτιστούν μόνο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που αυτά προβλέπονται, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα της Πρόσκλησης (βλέπε επίσης, Παράρτημα του παρόντος).
   10. Προγράμματα τύπου ΙΙa καταρτίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν καταστεί δυνατή η κατάρτιση προγράμματος παραδοσιακού μοντέλου επιμόρφωσης, λόγω έλλειψης ή μη διαθεσιμότητας τοπικού επιμορφωτή. Στις περιπτώσεις αυτές αναζητείται επιμορφωτής από άλλους νομούς, κατά προτίμηση από τους πιο κοντινούς στο ΚΣΕ ή με εύκολη πρόσβαση σε αυτό (με ΜΜΜ). Τα προγράμματα τύπου ΙΙa (με συνδυασμό σύγχρονων εξ αποστάσεως και δια ζώσης επιμορφωτικών συνεδριών), όπως και τα προγράμματα κατηγορίας Ι (παραδοσιακού μοντέλου επιμόρφωσης) απευθύνονται αποκλειστικά σε επιμορφούμενους που έχουν ίδια εντοπιότητα με το ΚΣΕ, σε επίπεδο Νομού ή ΔΕ.
   11. Προγράμματα τύπου ΙΙb καταρτίζονται σε συγκεκριμένες ΔΕ αποκλειστικά για να καλύψουν επιμορφωτικές ανάγκες νησιωτικών περιοχών και διεξάγονται σε ΚΣΕ οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης, όπως συγκεκριμένα αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

    Τοποθεσία ΚΣΕ

    (Διεύθυνση Εκπαίδευσης)

    Προέλευση επιμορφούμενων
    ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Σκύρος
    ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΒΡΟΥ Θάσος, Σαμοθράκη
    ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ Κεφαλονιά, Ιθάκη, Παξοί, Ζάκυνθος
    ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ Λήμνος, Αγ. Ευστράτιος, Ικαρία, Φούρνοι, Οινούσσες, Ψαρά
    ΠΕΙΡΑΙΑ Κύθηρα, Ύδρα, Σπέτσες, Πόρος, Αίγινα
    ΚΥΚΛΑΔΩΝ Όλα τα νησιά των Κυκλάδων
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου

    Επομένως, το ΚΣΕ αποφασίζει, εκτιμώντας το πλήθος των δυνητικών επιμορφούμενων, πόσα και ποια από τα προγράμματα που του έχουν ανατεθεί θα τα καταρτίσει ως προγράμματα τύπου ΙΙb.
   12. Επιμορφωτής δεν επιτρέπεται να αναλάβει επιμορφωτικό έργο σε πρόγραμμα τύπου ΙΙa (μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, με συνδυασμό σύγχρονων εξ αποστάσεως και δια ζώσης επιμορφωτικών συνεδριών) που υλοποιείται σε Κ.Σ.Ε. με την ίδια εντοπιότητα, σε επίπεδο Νομού (πχ. εάν η θέση απασχόλησης του επιμορφωτή είναι στον Ν. Αχαΐας και το πρόγραμμα υλοποιείται από Κ.Σ.Ε. του Ν. Αχαΐας). Ο περιορισμός αυτός δεν υφίσταται για τις περιπτώσεις προγραμμάτων ΙΙb.
   13. Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας Συντονιστή προγράμματος και Τεχνικού Υπευθύνου Εργαστηρίου - Βοηθού Επιμορφωτή ή Επιμορφωτή κατά την ίδια περίοδο επιμόρφωσης. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται η απασχόληση με περισσότερους από έναν ρόλους στη διάρκεια μιας περιόδου επιμόρφωσης. Π.χ. αν ένα άτομο από το προσωπικό ενός Κ.Σ.Ε. έχει δηλωθεί και ως Συντονιστής και ως Τεχνικός Υπεύθυνος, τότε θα πρέπει να δηλωθεί με έναν εκ των ρόλων αυτών στα προγράμματα που θα απασχοληθεί για την τρέχουσα περίοδο. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει για όλους τους συνδυασμούς ρόλων απασχόλησης (Επιμορφωτής, Συντονιστής, Τεχνικός Υπεύθυνος)..
   14. Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας Επιμορφωτή και επιμορφούμενου.
   15. Ο Συντονιστής προγράμματος και ο Τεχνικός Υπεύθυνος δεν μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι στο πρόγραμμα που διαχειρίζονται, είτε αυτό υλοποιείται σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό Κ.Σ.Ε.. Ωστόσο, μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι σε ένα άλλο πρόγραμμα, εφόσον οι ώρες διεξαγωγής του δε συμπίπτουν με τις ώρες που απασχολούνται στο πρόγραμμα στο οποίο μετέχουν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω ρόλους.

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω κανόνες, ένα Κ.Σ.Ε. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα για την κατάρτιση των προγραμμάτων που του έχουν ανατεθεί και ειδικότερα για να προσδιορίσει την κατηγορία και τον τύπο κάθε προγράμματος:

ΒΗΜΑ 1: Ενημερώνεται για τους τύπους των προγραμμάτων που μπορεί να καταρτίσει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει (Ι ή/και ΙΙa ή/και ΙΙb) από τον σχετικό Πίνακα της Πρόσκλησης (βλέπε επίσης, Πίνακα του Παραρτήματος της Πρόσκλησης Π857/06.10.2017).

BHMA 2: Εάν στους τύπους προγραμμάτων που μπορεί να καταρτίσει, περιλαμβάνεται ο τύπος ΙΙb, αφού ενημερωθεί, για την προέλευση των δυνητικών επιμορφούμενων, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί ποιών συγκεκριμένων νησιωτικών περιοχών θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (βλέπε παραπάνω σημείο 11), θα εκτιμήσει και θα αποφασίσει ποια και πόσα προγράμματα από αυτά που του έχουν ανατεθεί, θα τα καταρτίσει ως προγράμματα αυτού του τύπου (ΙΙb).

ΒΗΜΑ 3: Τα υπόλοιπα προγράμματα, δηλαδή αυτά που απομένουν αφαιρώντας όσα το ΚΣΕ αποφάσισε να καταρτίσει ως τύπου IIb από το σύνολο αυτών που του έχουν ανατεθεί , το ΚΣΕ θα επιχειρήσει κατ’ αρχάς να τα καταρτίσει ως προγράμματα κατηγορίας Ι (παραδοσιακού μοντέλου επιμόρφωσης). Μόνο στις περιπτώσεις που δεν βρει διαθέσιμο επιμορφωτή (είτε γιατί δεν δραστηριοποιείται κανείς στον Νομό, είτε γιατί όσοι δραστηριοποιούνται δεν έχουν διαθεσιμότητα), προχωρά στην κατάρτιση προγραμμάτων τύπου ΙΙa, με επιμορφωτή από άλλο Νομό.

on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Για να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν με επάρκεια ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης υπολογιστή και διαδικτύου. Για το λόγο αυτό, η πιστοποίηση Α’ επιπέδου ΤΠΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση.

Επίσης, ιδίως για τη συμμετοχή σε προγράμματα με χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης», οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί απαιτείται να διαθέτουν αρκετά καλή εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, καθώς και προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σχετικά σύγχρονο (τελευταίας πενταετίας), με εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης (ακουστικά, μικρόφωνο, web camera), καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στις σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες μέσω της ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διατίθεται από το έργο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται:

 • να συμμετέχουν (φυσική παρουσία) στις δια ζώσης συνεδρίες του προγράμματος, οι οποίες πραγματοποιούνται στο Κ.Σ.Ε. που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και στην περίπτωση προγραμμάτων με χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης», να συμμετέχουν από απόσταση, μέσω της ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διατίθεται από το έργο, στις σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες του προγράμματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, τo οποίo τους έχει γνωστοποιηθεί κατά τη φάση υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, πριν την έναρξη των μαθημάτων,
 • να υλοποιούν τις δραστηριότητες - εργασίες  που τους αναθέτει ο επιμορφωτής στο πλαίσιο του προγράμματος, για το μεσοδιάστημα των συνεδριών, εν γένει σε εβδομαδιαία βάση και να τις «αναρτούν» στην πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), σύμφωνα με τις οδηγίες που διατίθενται,
 • να χρησιμοποιούν τις δομές υποστήριξης και ενημέρωσης της Πράξης (πχ. πλατφόρμα διάθεσης επιμορφωτικού υλικού και ηλεκτρονικής μάθησης – moodle, Πληροφοριακό σύστημα (MIS) του έργου κ.α.), σύμφωνα με τις οδηγίες που τους παρέχονται, για την ενημέρωσή τους και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των υπηρετούντων αναπληρωτών), καθώς και οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.) , με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε..

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή ενός επιμορφούμενου στο πρόγραμμα και να έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., απαιτείται:

 • Να είναι παρών στο 90% κατ’ ελάχιστον, των διδακτικών ωρών του προγράμματος (32 από το σύνολο των 36 ωρών). Η συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση αυτή θα πιστοποιείται από τα παρουσιολόγια που τηρούνται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του προγράμματος.
 • Να έχει ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της επιμόρφωσης, δηλαδή να συμμετέχει ενεργά στα μαθήματα, να υλοποιεί τις δραστηριότητες-εργασίες που ανατίθενται από τον Επιμορφωτή για το μεσοδιάστημα των συνεδριών, να συμμετέχει στα διάφορα forae και τις ψηφιακές συζητήσεις που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος κλπ. Η ενεργός συμμετοχή του επιμορφούμενου πιστοποιείται από την «ανάρτηση» στην πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) και τη βαθμολόγηση από τον επιμορφωτή του με τουλάχιστον 60 στην κλίμακα 100, τεσσάρων (4) τουλάχιστον εργασιών που υλοποίησε στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι τέσσερεις (4) αυτές εργασίες πρέπει να αφορούν σε διαφορετικές ενότητες του προγράμματος, εκ των οποίων οι δυο (2) να αφορούν σε ενότητες που πραγματεύονται εκπαιδευτικά σενάρια. Δύο (2) τουλάχιστον εκ των τεσσάρων (4) εργασιών πρέπει να είναι ατομικές. Οι ομαδικές εργασίες εκπονούνται από ομάδες 2 ή 3 ατόμων, το μέγιστο.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ενδεικτικά, οι δραστηριότητες – εργασίες, οι οποίες ανατίθενται από τον επιμορφωτή στους επιμορφούμενους και κατά κανόνα δημιουργούν/αφήνουν «ψηφιακά αποτυπώματα», μπορεί να είναι (ενδεικτικά):

 • Η δημιουργία μιας μ-δραστηριότητας ή ενός μ-σεναρίου για τους μαθητές με την αξιοποίηση ενός ψηφιακού πόρου πχ. εκπαιδευτικού αντικειμένου, εργαλείου.
 • Η δημιουργία ενός ψηφιακού πόρου/ αντικειμένου (πχ. on-line ερωτηματολογίου, εννοιολογικού χάρτη), με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων (πχ. GoogleDocs, CmapTools).
 • Η δημιουργία προσωπικού ιστολογίου (Blog).
 • Η δημοσίευση ή ο σχολιασμός ενός άρθρου (πχ. διατύπωση προσωπικών απόψεων επί της διδακτικής χρήσης συγκεκριμένων εργαλείων ή υλικού) σε ένα ιστολόγιο (Blog) ή σε ένα ψηφιακό forum.
 • Συμμετοχή – συμβολή στην εκπόνηση μιας ομαδικής εργασίας σε ένα περιβάλλον-εργαλείο συνεργατικής μάθησης (πχ. wiki).
 • Η αναζήτηση και επιλογή ενός ψηφιακού αντικειμένου ή η χρήση του διαδραστικού σχολικού βιβλίου για τη δημιουργία μιας διδακτικής παρέμβασης σε μια συγκεκριμένη διδακτική ενότητα και παρουσίαση της παρέμβασης αυτής.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Αντικείμενο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση και αξιοποίηση στην τάξη:

α) νέων ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και έργα του Υπουργείου Παιδείας, όπως για παράδειγμα τα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού, καθώς και

β) σύγχρονων εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (περιλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας διαδικτύου), μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, που θα αξιοποιούν όλα τα παραπάνω.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Δικαίωμα διεξαγωγής προγράμματος επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., έχουν αποκλειστικά οι επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε..

 

on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται εν γένει από εκπαιδευτικούς ομοειδών – «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών) και υλοποιούνται από επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., εκτός σχολικού ωραρίου, με την ευθύνη και με αξιοποίηση υποδομών Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα. Προβλέπονται τέσσερις (4) «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ως εξής:

ΣΥΣΤΑΔΕΣ

Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ «ΣΥΣΤΑΔΑΣ» ΚΛΑΔΩΝΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1 Θεωρητικές επιστήμες και Καλλιτεχνικά Φιλόλογοι,  Θεολόγοι, Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών κλπ. ΠΕ02-Φιλόλογοι
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2 Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία Φυσικών Επιστήμών, Τεχνολογικοί Κλάδοι, Επαγγέλματα Γης, Κλάδοι Υγείας, Φυσικής Αγωγής, Οικιακής Οικονομίας κλπ.  ΠΕ04-Φυσικών Επιστημών
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3 Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία -  Διοίκηση Μαθηματικοί, Πληροφορικής, Οικονομολόγοι, Διοίκηση κλπ.

ΠΕ03 – Μαθηματικών

ΠΕ19/20 - Πληροφορικής

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί

ΠΕ70 - Δάσκαλοι

ΠΕ60 - Νηπιαγωγοί

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 36 διδακτικές ώρες κα έχει διάρκεια περίπου 12 εβδομάδες (εν γένει 1 τρίωρο την εβδομάδα, δηλαδή μία δια ζώσης επιμορφωτική συνεδρία που λαμβάνει χώρα στο Κ.Σ.Ε.). Σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του έργου, είναι δυνατόν η συχνότητα διεξαγωγής των συνεδριών των προγραμμάτων μιας περιόδου επιμόρφωσης να μεταβληθεί (πχ. σε δύο τρίωρα την εβδομάδα), με ανάλογη μεταβολή της διάρκειάς τους (πχ. σε περίπου 6 εβδομάδες), κυρίως για λόγους έγκαιρης ολοκλήρωσης της περιόδου επιμόρφωσης (πχ. εντός της σχολικής χρονιάς). Ως συμπληρωματικό και αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας, στο μεσοδιάστημα των συνεδριών, οι επιμορφούμενοι υλοποιούν μικρές εργασίες - δραστηριότητες που τους ανατίθενται από τους επιμορφωτές τους. 

Το υλικό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. θα διατίθεται μέσω πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), η οποία θα αξιοποιείται επίσης για την εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργασιών από τους επιμορφούμενους, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή, στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Στόχοι της επιμόρφωσης αυτής είναι οι επιμορφούμενοι:

 • να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους τρόπους αποδοτικής χρήσης των διαδραστικών συστημάτων και μεθόδων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού,
 • να αποκτήσουν εποπτεία για τα σύγχρονα εργαλεία γενικής χρήσης, το διαδίκτυο και τις νέες διαστάσεις του, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφαλούς χρήσης του,
 • να κατανοούν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο, για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, περιλαμβάνονται: εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ, ανοικτά εργαλεία - περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν τη συνεργατικότητα και τη συμμετοχικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, περιβάλλοντα παρουσίασης, διαμοίρασης υλικού, διαχείρισης μάθησης και εκπόνησης δραστηριοτήτων (πχ. Moodle), ιστολόγια και wikis, εννοιολογικοί χάρτες, σύγχρονα λογισμικά γενικής χρήσης με έμφαση στο ανοικτό ελεύθερο λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ), αποθετήρια και άλλες πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού που έχουν δημιουργηθεί για τα ελληνικά σχολεία (πχ. Φωτόδεντρο, διαδραστικά σχολικά βιβλία, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΑΙΣΩΠΟΣ), εφαρμογές - εργαλεία ειδικής αγωγής, θέματα ασφάλειας διαδικτύου, απλά σενάρια – δραστηριότητες με αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων και όλων των παραπάνω.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Αναφορικά με τη διεξαγωγή του προγράμματος ο επιμορφωτής που συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., υποχρεούται:

 • να υλοποιήσει τα μαθήματα μέσω των συνεδριών που αναλαμβάνει (δια ζώσης συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε. ή/και σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες με χρήση της ειδικής πλατφόρμας που διατίθεται από το ΙΤΥΕ στις περιπτώσεις προγραμμάτων με χαρακτηριστικά μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης), με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος επιμόρφωσης,
 • να πραγματοποιεί το επιμορφωτικό έργο σύμφωνα με το περιεχόμενο σπουδών, το επιμορφωτικό υλικό και τις οδηγίες επιστημονικού περιεχομένου (πχ. οδηγοί επιμορφωτή) που παρέχονται κεντρικά από το έργο και τους επιστημονικούς υπευθύνους,
 • να χρησιμοποιεί το επιμορφωτικό υλικό, το εκπαιδευτικό λογισμικό που προβλέπεται για την επιμόρφωση, καθώς και τις υποστηρικτικές δομές, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται κεντρικά από το έργο,
 • να αναθέτει εργασίες - δραστηριότητες στους επιμορφούμενους για το μεσοδιάστημα των συνεδριών (σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο υλικό/ στον οδηγό επιμορφωτή), κάνοντας χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) και να παρακολουθεί-ελέγχει την υλοποίησή τους, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών συνεδριών. Για καθένα επιμορφούμενο, προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή του στην επιμόρφωση, θα πρέπει να εκπονηθούν, «αναρτηθούν» στην παραπάνω πλατφόρμα (moodle) και βαθμολογηθούν με τουλάχιστον 60 στην κλίμακα 100, τέσσερεις (4) τουλάχιστον εργασίες που υλοποίησε στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι τέσσερεις (4) αυτές εργασίες πρέπει να αφορούν σε διαφορετικές ενότητες του προγράμματος, εκ των οποίων οι δυο (2) να αφορούν σε ενότητες που πραγματεύονται εκπαιδευτικά σενάρια. Δυο (2) τουλάχιστον εκ των τεσσάρων (4) εργασιών πρέπει να είναι ατομικές. Οι ομαδικές εργασίες εκπονούνται από ομάδες 2 ή 3 ατόμων, το μέγιστο.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Προκειμένου να καλυφθούν με επιμορφωτικά προγράμματα γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν προγράμματα με το «παραδοσιακό μοντέλο» επιμόρφωσης (δηλαδή με μόνο δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε.), είτε (α) γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι επιμορφωτές για όλες τις «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών, είτε (β) γιατί δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί ικανοποιητικό πλήθος επιμορφούμενων (πχ. σε μικρά νησιά δεν υπάρχουν 10 εκπαιδευτικοί ενός ολιγοπληθούς κλάδου εκπαιδευτικών), κρίθηκε απαραίτητη η εφαρμογή χαρακτηριστικών «μεικτού μοντέλου» στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Επομένως, στο πλαίσιο της Πράξης, υλοποιούνται οι εξής κατηγορίες προγραμμάτων:

 1. Προγράμματα «παραδοσιακού μοντέλου» επιμόρφωσης, δηλαδή προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν μόνο δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες, δηλαδή δώδεκα (12) τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες που θα λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε., με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα, με τοπικούς επιμορφωτές και επιμορφούμενους (σε επίπεδο Γεωγραφικού Νομού).
 2. Προγράμματα με χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης, δύο τύπων:
  1. Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν συνδυασμό δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης) ως εξής:
   • δέκα (10) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα, καθώς και
   • δύο (2) τρίωρες δια ζώσης συνεδρίες που θα λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε. σε ένα σαββατοκύριακο (μία το Σάββατο και μία την Κυριακή), οπότε ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι θα μεταβαίνουν στο Κ.Σ.Ε.

Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων τοπικών επιμορφωτών (σε επίπεδο Γεωγραφικού Νομού), με επιμορφωτές από άλλους Νομούς (αποκλειστικά) και θα αφορούν τοπικούς επιμορφούμενους.

  1. Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν μόνο σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, δηλαδή δώδεκα (12) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης), με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται για να εξυπηρετήσουν κυρίως επιμορφωτικές ανάγκες νησιωτικών περιοχών (πχ. Κυκλάδες), με επιμορφωτές είτε τοπικούς (ό,που υπάρχουν διαθέσιμοι) είτε από άλλους Νομούς και εν γένει επιμορφούμενους προερχόμενους κυρίως από διαφορετικά νησιά.

Για τη διεξαγωγή των δια ζώσης συνεδριών, προβλέπεται κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του επιμορφωτή στον τόπο του Κ.Σ.Ε. του προγράμματος.

on Παρασκευή Οκτωβρίου 27 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Προκειμένου να καλυφθούν με επιμορφωτικά προγράμματα γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν προγράμματα με το «παραδοσιακό μοντέλο» επιμόρφωσης (δηλαδή με μόνο δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε.), είτε (α) γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι επιμορφωτές για όλες τις «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών, είτε (β) γιατί δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί ικανοποιητικό πλήθος επιμορφούμενων (πχ. σε μικρά νησιά δεν υπάρχουν 10 εκπαιδευτικοί ενός ολιγοπληθούς κλάδου εκπαιδευτικών), κρίθηκε απαραίτητη η εφαρμογή χαρακτηριστικών «μεικτού μοντέλου» στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Επομένως, στο πλαίσιο της Πράξης, υλοποιούνται οι εξής κατηγορίες προγραμμάτων:

 1. Προγράμματα «παραδοσιακού μοντέλου» επιμόρφωσης, δηλαδή προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν μόνο δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες, δηλαδή δώδεκα (12) τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες που θα λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε., με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα, με τοπικούς επιμορφωτές και επιμορφούμενους (σε επίπεδο Γεωγραφικού Νομού).
 2. Προγράμματα με χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης, δύο τύπων:

a.Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν συνδυασμό δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης) ως εξής:

 • δέκα (10) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα, καθώς και
 • δύο (2) τρίωρες δια ζώσης συνεδρίες που θα λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε. σε ένα σαββατοκύριακο (μία το Σάββατο και μία την Κυριακή), οπότε ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι θα μεταβαίνουν στο Κ.Σ.Ε.

Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων τοπικών επιμορφωτών (σε επίπεδο Γεωγραφικού Νομού), με επιμορφωτές από άλλους Νομούς (αποκλειστικά) και θα αφορούν τοπικούς επιμορφούμενους.

b. Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν μόνο σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, δηλαδή δώδεκα (12) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης), με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται για να εξυπηρετήσουν κυρίως επιμορφωτικές ανάγκες νησιωτικών περιοχών (πχ. Κυκλάδες), με επιμορφωτές είτε τοπικούς (ό,που υπάρχουν διαθέσιμοι) είτε από άλλους Νομούς και εν γένει επιμορφούμενους προερχόμενους κυρίως από διαφορετικά νησιά.

Για τη διεξαγωγή των δια ζώσης συνεδριών, προβλέπεται κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του επιμορφωτή στον τόπο του Κ.Σ.Ε. του προγράμματος.

on Παρασκευή Οκτωβρίου 27 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ