Εκτύπωση

Η εκπαίδευση επιμορφωτών Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά στην εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών, με στόχο τον εμπλουτισμό του Μητρώου επιμορφωτών, προκειμένου να καλυφθούν οι επιμορφωτικές απαιτήσεις της Πράξης, όσον αφορά την ένταξη νέων κλάδων εκπαιδευτικών και τη δυνατότητα πληρέστερης γεωγραφικής κάλυψης στην επιμόρφωση.


Η εκπαίδευση των επιμορφωτών υλοποιείται σε εννέα (9) Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.), μέλη Ένωσης Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που επιλέχθηκαν μέσα από ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού βλέπε παρακάτω πίνακα).


Πίνακας ΑΕΙ για την εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

α/α

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

1.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (συντονιστής φορέας)

2.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

5.

Πανεπιστήμιο Πατρών

6.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

7.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

8.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

9.

Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση των επιμορφωτών περιλαμβάνει 380 ώρες (περιλαμβανομένης πρακτικής άσκησης περίπου 30 ωρών), έχει εξάμηνη διάρκεια και υλοποιείται με βάση το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης δηλαδή με συνδυασμό:

α)  δια ζώσης συνεδριών (που λαμβάνουν χώρα εν γένει σε μηνιαία βάση, σε 6 σαββατοκύριακα),

β) σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών (δυο φορές την εβδομάδα, με αξιοποίηση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), καθώς και

γ) ασύγχρονων δράσεων (εβδομαδιαίου μαθησιακού φόρτου ίσου με τον χρόνο των σύγχρονων συνεδριών, με την αξιοποίηση ειδικού συστήματος ασύγχρονης μάθησης και διάθεσης επιμορφωτικού υλικού).

Η εκπαίδευση των επιμορφωτών γίνεται σε 10 μελή τμήματα εκπαιδευτικών ομοειδών ή συναφών κλάδων, ομαδοποιημένων σε 12 «συστάδες» (βλέπε πίνακα που ακολουθεί).

Πίνακας «συστάδων» κλάδων εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ

Συστάδα

Συντομογραφία

Τίτλος «συστάδας» κλάδων

Κλάδοι/ ειδικότητες εκπαιδευόμενων επιμορφωτών

ΣΥΣΤΑΔΑ 1η

ΣΥΣ.1

Φιλολογικά

Φιλόλογοι, Θεολόγοι

ΣΥΣΤΑΔΑ 2η

ΣΥΣ.2

Φυσικές Επιστήμες

Φυσικές Επιστήμες (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι)

ΣΥΣΤΑΔΑ 3η

ΣΥΣ.3

Μαθηματικά

Μαθηματικοί

ΣΥΣΤΑΔΑ 4η

ΣΥΣ.4

Πληροφορική

Πληροφορικής, καθώς και σχετικές με την Πληροφορική ειδικότητες της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

ΣΥΣΤΑΔΑ 5η

ΣΥΣ.5

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί

ΣΥΣΤΑΔΑ 6η

ΣΥΣ.6

Ξένες Γλώσσες

Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Γλώσσας

ΣΥΣΤΑΔΑ 7η

ΣΥΣ.7

Καλές Τέχνες

Μουσικής, Καλών Τεχνών, καθώς και σχετικές με Καλλιτεχνικά της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

ΣΥΣΤΑΔΑ 8η

ΣΥΣ.8

Φυσική Αγωγή και Υγεία

Φυσικής Αγωγής, καθώς και σχετικές με την Υγεία ειδικότητες της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

ΣΥΣΤΑΔΑ 9η

ΣΥΣ.9

Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί 

Τεχνολογικοί κλάδοι και κλάδοι Μηχανικών της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

ΣΥΣΤΑΔΑ 10η

ΣΥΣ.10

Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες

Οικονομολόγοι, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Νομικής/ Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολόγοι, Πολιτικής Οικονομίας κ.α.

ΣΥΣΤΑΔΑ 11η

ΣΥΣ.11

Επαγγέλματα Γης

Γεωπόνοι, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Δασοπονίας και άλλες σχετικές ειδικότητες της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

ΣΥΣΤΑΔΑ 12η

ΣΥΣ.12

Ειδική Αγωγή

Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής


Οι εκπαιδευόμενοι στα ΠΑ.Κ.Ε. υποψήφιοι επιμορφωτές είναι εκπαιδευτικοί υψηλών προσόντων, έχοντες γνώσεις / εμπειρία στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οποίοι επελέγησαν στο πλαίσιο του έργου μέσα από ανοικτές διαδικασίες σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι περισσότεροι από τους 300 νέους επιμορφωτές, προέρχονται από τους νέο-εισερχόμενους στην επιμόρφωση κλάδους εκπαιδευτικών ώστε να καλύψουν τις νέες επιμορφωτικές ανάγκες, ενώ μικρότερος αριθμός νέων επιμορφωτών προέρχεται από τους «βασικούς» κλάδους προκειμένου να καλυφθούν υφιστάμενα γεωγραφικά κενά.


Η επιμορφωτική διαδικασία προετοιμασίας νέων επιμορφωτών, στοχεύει στην εκπαίδευσή τους ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τα προγράμματα επιμόρφωσης του έργου, σύμφωνα με το προβλεπόμενο περιεχόμενο σπουδών που αφορά στην αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη και να υποστηρίξουν τους επιμορφούμενους στην απόκτηση των αντίστοιχων γνώσεων και δεξιοτήτων και στην εφαρμογή τους στη σχολική τάξη.

Το περιεχόμενο Σπουδών της Εκπαίδευσης Επιμορφωτών στο γενικό του μέρος που αφορά όλους τους κλάδους, καλύπτει τις βασικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. (θεωρίες μάθησης σε σχέση με τις Τ.Π.Ε., βασικές έννοιες διδακτικής, κατασκευή διδακτικού υλικού κλπ), την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου (θεωρητικό υπόβαθρο, εκπαιδευτικές πύλες, θέματα ασφάλειας διαδικτύου κλπ), τη μεθοδολογία της επιμόρφωσης ενηλίκων, τη μεθοδολογία μεικτής μάθησης (blended learning), την παιδαγωγική χρήση εργαλείων γενικής χρήσης, την παιδαγωγική αξιοποίηση εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0 (blogs, wikis, social networks κ.α.), τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας και την αποδοτική χρήση τους μέσα στην σχολική τάξη, γενικά θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού (χαρακτηριστικά, κατηγορίες, γενικές αρχές σχεδιασμού κλπ), την επεξεργασία πολυμεσικού υλικού, την ανάπτυξη μικρο-εφαρμογών, την εκμάθηση χρήσης και εκπαιδευτικής αξιοποίησης των συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learning Management Systems) και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στοιχεία τεχνικής υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων. Στο ειδικό του μέρος, που εξαρτάται από τον κλάδο ή τη συστάδα κλάδων εκπαιδευτικών, το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει τη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων των συγκεκριμένων κλάδων, την εκμάθηση και παιδαγωγική αξιοποίηση συγκεκριμένων λογισμικών, την εφαρμογή και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση των λογισμικών αυτών ή άλλων ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία των μαθημάτων των συγκεκριμένων κλάδων.

Το επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης των επιμορφωτών διατίθεται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (http://moodlepake.cti.gr), η οποία βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα moodle, με τη μορφή μαθήματος (course) για κάθε συστάδα. Συγκεκριμένα, διατίθενται 12 «μαθήματα», όσες και οι διαφορετικές συστάδες.


Στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης επιμορφωτών περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων, ως οργανικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα παράλληλα με την εκπαίδευση στα ΠΑ.Κ.Ε. και είναι δυνατόν να περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: διεξαγωγή διδασκαλίας σε σχολείο με αξιοποίηση Τ.Π.Ε., παρατήρηση και διεξαγωγή επιμόρφωσης σε Κ.Σ.Ε.. Το παραπάνω σχήμα αποβλέπει στην καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευόμενους μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη και στην άντληση εμπειρίας από την εφαρμογή αυτή προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη η εκπαίδευση μέσα στα ΠΑ.Κ.Ε..

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους οι επιμορφωτές θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διαδικασία πιστοποίησης, για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Πιστοποιούνται και εντάσσονται στο Μητρώο οι υποψήφιοι που θα ανταποκριθούν επιτυχώς σε δοκιμασίες πιστοποίησης, οι οποίες διενεργούνται κεντρικά.