Εκτύπωση

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί την Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2014-2020).

Η Πράξη υλοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με δικαιούχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) και συμπράττοντα φορέα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και αφορά στη συνέχιση και μετεξέλιξη της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία στο πλαίσιο αυτό, επικαιροποιείται, αναβαθμίζεται, εμπλουτίζεται ως προς το περιεχόμενο και επεκτείνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Η Πύλη Ενημέρωσης της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους της παραπάνω Πράξης: εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές, υποψήφιους επιμορφωτές και επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Κέντρα Πιστοποίησης και λοιπές δομές υλοποίησης του έργου, προκειμένου να τους παράσχει:

Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης αποδίδονται στους χρήστες από την ομάδα υποστήριξης του έργου του Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος», στη φάση της ανάληψης του ρόλου τους ή της έναρξης της εμπλοκής τους στην επιμόρφωση - πιστοποίηση (πχ. ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός – αιτούμενος συμμετοχή σε επιμόρφωση / πιστοποίηση, επιμορφούμενος, επιμορφωτής, προσωπικό ΚΣΕ). Εκπαιδευτικοί με συμμετοχή με οποιοδήποτε από τους παραπάνω ρόλους, σε προηγούμενες επιμορφώσεις – πιστοποιήσεις (πχ. Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε., Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι δυνατόν να εξασφαλίζουν κοινή πρόσβαση σε όλα τα υποστηρικτικά συστήματα και πλατφόρμες του Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος» που αφορούν στις δράσεις επιμόρφωσης και πιστοποίησης Τ.Π.Ε., με τους ίδιους κωδικούς.

Διευκρινίζεται ότι:

Τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσβαση, το περιεχόμενο και τη λειτουργία της παρούσας Πύλης μπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης Help Desk της Πράξης, στη διεύθυνση https://e-pimorfosi.cti.gr/ypostiriktikes-domes/help-desk, με τη συμπλήρωση του σχετικού «Εντύπου Υποβολής Ερωτήματος».