Εκτύπωση

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική επιστήμη.

Δημιουργός: Καζάκου Μαρίνα - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Λυκείου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στο 11ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου «Πολιτική Παιδεία» και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα «10.3 Οι Τράπεζες».

Διάρκεια: ~ 1 διδακτική ώρα.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με έννοιες με τις οποίες έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Ειδικότερα, το σενάριο χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις: την αφόρμηση, την υλοποίηση, την παρουσίαση και την αξιολόγηση.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, padlet, φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο.