Εκτύπωση

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική επιστήμη.

Δημιουργός: Καλτσάς Σπύρος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Λυκείου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στο 3ο Κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και συγκεκριμένα στην ενότητα 3.6 με τίτλο «Κοινωνικές ανισότητες».

Διάρκεια: ~ 1 διδακτική ώρα.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να κατανοήσoυν οι μαθητές τους παράγοντες που μορφοποιούν και δίνουν περιεχόμενο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα και τον τρόπο που η οργάνωση της πραγματικότητας αυτής συνδέεται με την ανθρώπινη ευημερία και δικαιοσύνη. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Διαδραστικός πίνακας, PrimaryPad, φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο.