Εκτύπωση

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική επιστήμη.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Λυκείου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στη 1ο Κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» και συγκεκριμένα στην ενότητα 1 με τίτλο «Δημοκρατία».

Διάρκεια: ~ 1 διδακτική ώρα.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με έννοιες με τις οποίες έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά. Επιπλέον, στο πλαίσιο του σεναρίου και σε συμφωνία με το εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες «μελετούν και στοχάζονται, αναπτύσσουν ικανότητες και στάσεις, καλλιεργούν την ερευνητική τους σκέψη και δημιουργούν, πάνω σε ένα πολύπλευρο και δυναμικό γνωστικό αντικείμενο».

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Διαδραστικός πίνακας, padlet, Google Forms,  φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο.