Εκτύπωση

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική επιστήμη.

Δημιουργός: Καζάκου Μαρίνα - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ Λυκείου/ Ομάδα προσανατολισμού «Οικονομία και Πληροφορική».

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στο 1ο Κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και συγκεκριμένα στην ενότητα 7 με τίτλο «Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας», (iii) «Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων».

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την έννοια της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ). Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Ειδικότερα, το σενάριο χωρίζεται σε τρεις φάσεις: την προετοιμασία-παρουσιαση θεωρίας, την εφαρμογή και την αξιολόγηση.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, google drive, prezi, quizpedia, φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο και δραστηριοτήτων από Φωτόδεντρο.