Γενικά στοιχεία για την επιμόρφωση

Το έργο αφορά στη συνέχιση και την μετεξέλιξη της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.» και υλοποιήθηκε για ένα μέρος των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων (Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και ΕΣΠΑ 2007-2013).

Ειδικότερα, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

 1. Η μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία αφορά:
  • στην επικαιροποίηση και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία και τα αποτελέσματα της αντίστοιχης προηγούμενης δράσης,
  • στην επέκταση της επιμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που σημαίνει την ανάπτυξη μιας σειράς υποδομών και ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξή της (περιεχόμενο και υλικό επιμόρφωσης, επιμορφωτές, συστήματα υποστήριξης κ.α.), συνεπάγεται δε, τη ριζική αύξηση του πλήθους των εν δυνάμει επιμορφούμενων εκπαιδευτικών,
  • στην ανάπτυξη και υλοποίηση της επιμόρφωσης σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων: α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) και β) Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), ο συνδυασμός των οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).
 2. Η εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι οποίοι θα συμπληρώσουν και θα εμπλουτίσουν (πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη, νέοι κλάδοι) το υπάρχον Μητρώο επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και οι οποίοι, μετά από κατάλληλες δοκιμασίες πιστοποίησης, μαζί με τους υπάρχοντες επιμορφωτές Β' επιπέδου Τ.Π.Ε., θα αναλάβουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
 3. Η επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.
 4. Η επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.
 5. Η πιστοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες και επιπρόσθετα, διαδικασίες πιστοποίησης σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.
 6. Η ανάπτυξη – προσαρμογή - λειτουργία υποδομών, επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων και μηχανισμών για την υλοποίηση και υποστήριξη των επιμέρους δράσεων της Πράξης.
 7. Η διεξαγωγή συμπληρωματικών οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης της Πράξης όπως, ενέργειες δημοσιότητας, προμήθεια εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών, αναπαραγωγή αντιτύπων επιμορφωτικού υλικού κ.α.
on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Η επιμόρφωση αναπτύσσεται και υλοποιείται σε δύο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων: α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) και β) Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), ο συνδυασμός των οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης του Μητρώου Κ.Σ.Ε. και θα συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ομοειδών - «συναφών» κλάδων, δηλαδή ανά συστάδα κλάδων εκπαιδευτικών. Για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου προβλέπονται τέσσερεις (4) συστάδες «συναφών» κλάδων εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια, η ανάπτυξη και υλοποίηση τεσσάρων (4) διακριτών σεμιναρίων (courses), ενώ για την επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., δεδομένης της εξειδίκευσης και της εμβάθυνσης του προγράμματος σε ειδικότερα θέματα γνωστικών αντικειμένων, προβλέπονται περισσότερες συστάδες (12-13 συστάδες) και ισάριθμα διακριτά courses. Τα μαθήματα θα διεξάγονται με την ευθύνη και με αξιοποίηση υποδομών Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), εκτός σχολικού ωραρίου, σε ομάδες των 10-15 ατόμων, σε τρίωρες συνεδρίες, εν γένει μία ή δύο φορές την εβδομάδα, από επιμορφωτές του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε..

 

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση με περισσότερους από έναν ρόλους στη διάρκεια μιας περιόδου επιμόρφωσης. Π.χ. αν ένα άτομο από το προσωπικό ενός ΚΣΕ έχει δηλωθεί στο Μητρώο και ως (δυνητικός) Συντονιστής και ως (δυνητικός) Τεχνικός Υπεύθυνος, τότε θα πρέπει να απασχοληθεί με έναν εκ των ρόλων αυτών στα προγράμματα της τρέχουσας περιόδου. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει για όλους τους συνδυασμούς ρόλων απασχόλησης (Επιμορφωτής, Συντονιστής, Τεχνικός Υπεύθυνος).

on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Επισημαίνεται ότι προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν να υλοποιηθούν μόνο στις αίσθουσες των ΚΣΕ που έχουν πιστοποιηθεί και οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον 10 (πιστοποιημένους) σταθμούς εργασίας.

on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. απομακρυσμένες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές, περιοχές με μικρό πλήθος εκπαιδευτικών από συγκεκριμένους κλάδους), εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την κάλυψη επιμορφωτικών αναγκών, μπορούν να υλοποιούνται προγράμματα μειωμένης σύνθεσης (με λιγότερους των 10 εκπαιδευτικών) κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου του τελικού δικαιούχου.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Κ.Σ.Ε. είναι οι χώροι στους οποίους υλοποιούνται τα προγράμματα επιμόρφωσης. Πρόκειται συνήθως για δημόσια σχολεία και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς (ιδιωτικά σχολεία, πανεπιστημιακά εργαστήρια, ΙΕΚ, ΠΕΚ, Κέντρα Δια Βίου μάθησης κ.α.), που έχουν επιλεγεί και πιστοποιηθεί κατάλληλα στο πλαίσιο ανοικτών διαδικασιών (προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος), προκειμένου να συγκροτήσουν το Μητρώο ΚΣΕ του έργου.

Για τις ανάγκες της Πράξης και συγκεκριμένα, για τη διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης, τα Κ.Σ.Ε. διαθέτουν τις υποδομές τους (αίθουσες – εργαστήρια υπολογιστών με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, υλικό και λογισμικό), καθώς και ανθρώπινο δυναμικό υποστήριξης (Υπεύθυνος Κ.Σ.Ε., Συντονιστής και Τεχνικός Υπεύθυνος).

on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Πρόκειται για οριζόντιο ρόλο σε επίπεδο Κ.Σ.Ε., τον οποίο αναλαμβάνει ο Διευθυντής της δομής, στις περιπτώσεις που το Κ.Σ.Ε. είναι σχολική μονάδα, εργαστήριο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κλπ. ή ο Νόμιμος Εκπρόσωπος στην περίπτωση ιδιωτικού εκπαιδευτικού φορέα (Ιδιωτικό ΙΕΚ, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, κλπ.). Σε περιπτώσεις φορέων πανελλαδικής εμβέλειας ή με εγκαταστάσεις σε διαφορετικές περιοχές γεωγραφικά απομακρυσμένες μεταξύ τους, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος δύναται να ορίζει υπευθύνους ΚΣΕ για τις τοπικές δομές.

Ο Υπεύθυνος Κ.Σ.Ε. αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας της δομής ως Κ.Σ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης και συγκεκριμένα:

 • τη διασφάλιση της επάρκειας των υποδομών και του εξοπλισμού του Κ.Σ.Ε. σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πράξης, καθώς και της πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης και μετά το χρόνο ένταξης του Κ.Σ.Ε. στο αντίστοιχο Μητρώο,
 • την ενημέρωση του Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος» για τυχόν αλλαγές στον εξοπλισμό του εργαστηρίου (πχ. αναβαθμίσεις), στις κτιριακές υποδομές (πχ. αλλαγή – προσθήκη αίθουσας), καθώς και στο προσωπικό υποστήριξης του Κ.Σ.Ε. (δυνητικοί συντελεστές προγραμμάτων: συντονιστές, τεχνικοί υπεύθυνοι), σύμφωνα με τη διαδικασία που θα υποδειχθεί κεντρικά από την Πράξη,
 • την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο μιας περιόδου επιμόρφωσης, καθώς και την κατάρτιση των προγραμμάτων (δηλ. την κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και τον ορισμό συντελεστών προγραμμάτων επιμόρφωσης), σύμφωνα με τις οδηγίες που διατίθενται κεντρικά από την Πράξη,
 • τη δέσμευση των αναγκαίων πόρων (υλικών και ανθρώπινων) για την κατάρτιση και την εξασφάλιση διεξαγωγής εγκεκριμένων για υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης,
 • αποτελεί το άτομο επικοινωνίας του φορέα με το Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος» για ζητήματα που αφορούν το Κ.Σ.Ε..

Στον Υπεύθυνο Κ.Σ.Ε. χορηγούνται κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης στο Πληροφοριακό σύστημα της Πράξης, προκειμένου να υλοποιεί όσα από τα παραπάνω διενεργούνται ηλεκτρονικά (πχ. υποβολή αιτήσεων, κατάρτιση προγραμμάτων).

on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Πρόκειται για ρόλο που αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι συντονιστές προγραμμάτων ενός Κ.Σ.Ε. επιλέγονται αποκλειστικά από το προσωπικό που δηλώθηκε ότι θα αξιοποιηθεί για αυτό το ρόλο στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. και σε αυτούς περιλαμβάνεται υποχρεωτικά, ο Υπεύθυνος Κ.Σ.Ε..

Ο Συντονιστής προγράμματος έχει τη συνολική ευθύνη του συντονισμού, της καλής εκτέλεσης και της τεκμηρίωσης του προγράμματος. Ειδικότερα στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:

 • να διασφαλίζει τη διάθεση των υποδομών και των συντελεστών επιμόρφωσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα,
 • η διεξαγωγή όλων των ενεργειών προετοιμασίας μέχρι την έναρξη των προγραμμάτων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Κ.Σ.Ε.,
 • η τήρηση των κανόνων διεξαγωγής επιμορφωτικού προγράμματος, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο και τον Οδηγό Διαδικασιών προγραμμάτων,
 • η ευθύνη τήρησης παρουσιολογίων των συντελεστών προγραμμάτων (πχ. επιμορφωτών, τεχνικών υπευθύνων) και των επιμορφούμενων, σε συνεργασία με τον τεχνικό υπεύθυνο του προγράμματος που παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδρίες,
 • η ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης, καθώς και της προετοιμασίας και παράδοσης των σχετικών παραδοτέων που αφορούν στην τεκμηρίωση και τον απολογισμό του προγράμματος, σύμφωνα με τους Οδηγούς διαδικασιών και Οικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Πρόκειται για ρόλο που αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Στην περίπτωση σχολικής μονάδας, ο Τεχνικός Υπεύθυνος προέρχεται από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής του σχολείου και συγκεκριμένα είναι ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής (ΣΕΠΕΥ, στην περίπτωση Σχολείων της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ΣΕΠΕΥ ή που υπάρχει και δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του, το ρόλο αναλαμβάνει άλλος εκπαιδευτικός Πληροφορικής του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο σχολείο που να επιθυμεί τη συμμετοχή του, αναζητείται εκπαιδευτικός του σχολείου «συναφούς» ειδικότητας με την Πληροφορική (με τεκμηρίωση της καταλληλότητάς του) ή ΣΕΠΕΥ / εκπαιδευτικός Πληροφορικής άλλου δημόσιου σχολείου. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ακώλυτη υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης, σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Κατά τη δήλωση προγραμμάτων επιμόρφωσης οι τεχνικοί υπεύθυνοι επιλέγονται αποκλειστικά από το προσωπικό που δηλώθηκε ότι θα αξιοποιηθεί για αυτό το ρόλο στο Μητρώο Κ.Σ.Ε..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος – Βοηθός Επιμορφωτή, έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού του εργαστηρίου υπολογιστών του Κ.Σ.Ε., καθώς και της υποστήριξης του επιμορφωτή και των επιμορφούμενων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των επιμορφωτικών συνεδριών. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές του Τεχνικού Υπευθύνου – Βοηθού Επιμορφωτή περιλαμβάνονται:

 • να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών εργασίας, του λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και του τοπικού δικτύου, καθώς και για την πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους σταθμούς εργασίας, κατά τις ώρες και ημέρες που προβλέπει ο προγραμματισμός διεξαγωγής των επιμορφωτικών συνεδριών σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις του επιμορφωτικού προγράμματος,
 • να παρουσιάσει στον επιμορφωτή του προγράμματος, καθώς και στους επιμορφούμενους, εφόσον απαιτηθεί, τις βασικές λειτουργίες και τον τρόπο χρήσης του διαδραστικού πίνακα και τυχόν άλλου περιφερειακού εξοπλισμού του εργαστηρίου (πχ. εκτυπωτής, projector),
 • να εγκαθιστά στους σταθμούς εργασίας το εκπαιδευτικό λογισμικό και εργαλεία γενικής χρήσης που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή του προγράμματος επιμόρφωσης και επίσης, υποστηρίζει εφόσον χρειαστεί στο περιθώριο των επιμορφωτικών συνεδριών, τους επιμορφούμενους να τα εγκαταστήσουν στους προσωπικούς τους υπολογιστές, ιδίως στις περιπτώσεις προγραμμάτων με χαρακτηριστικά μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης,
 • να παρευρίσκεται στις δια ζώσης συνεδρίες του προγράμματος, οι οποίες πραγματοποιούνται στο Κ.Σ.Ε.,καθώς και στις σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες μέσω της ειδικής πλατφόρμας στις περιπτώσεις προγραμμάτων με χαρακτηριστικά μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα,
 • να υποστηρίζει και επικουρεί το επιμορφωτικό έργο με την παρουσία του («φυσική παρουσία» στο Κ.Σ.Ε. κατά τις δια ζώσης συνεδρίες ή μέσω της ειδικής πλατφόρμας κατά τις σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες στις περιπτώσεις προγραμμάτων με χαρακτηριστικά μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης) για την επίλυση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται κατά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ως βοηθός επιμορφωτή,
 • να συνεργάζεται με τον συντονιστή του προγράμματος για την τήρηση-συμπλήρωση των παρουσιολογίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό διαδικασιών του προγράμματος.
 • Ειδικότερα, στις περιπτώσεις προγραμμάτων με χαρακτηριστικά μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης,
  • να συμμετέχει σε forae συζητήσεων ή chat με τους επιμορφούμενους και τους επιμορφωτές, που θα αφορούν τεχνικά θέματα σχετικά με τις απαιτούμενες υποδομές της επιμόρφωσης, επιλύοντας απορίες και παρέχοντας τεχνική στήριξη στο περιθώριο των σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών,
  • να ενεργοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την αποθήκευση (recording) των σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται κεντρικά από το έργο, προς διάθεση στους επιμορφούμενους που είτε απουσίασαν από μια σύγχρονη συνεδρία, είτε επιθυμούν να ανατρέξουν στο υλικό αυτής, στο πλαίσιο της μελέτης τους και της εκπόνησης δραστηριοτήτων/ εργασιών.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Όπως και στο προηγούμενο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι επιμορφωτές, στη φάση αυτή του προγράμματος, της «εφαρμογής στην τάξη», θα αναλάβουν ενεργό υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο των εκπαιδευτικών που επιμορφώνουν, συμβάλλοντας έτσι με την εμπειρία τους, στην επιλογή ή εκπόνηση των κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτών των δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων παρουσιαστούν.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Αιτιολογημένη αντικατάσταση Νομίμου Εκπροσώπου/ Διευθυντή Σχολείου ή Υπεύθυνου ΚΣΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου με την υποβολή εγγράφου αιτήματος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που περιλαμβάνεται στον Οδηγό διαδικασιών.

on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ