Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.)

Πώς υποβάλλουν αιτήσεις οι εκπαιδευτικοί για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση Β’ Επιπέδου;

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τα διαθέσιμα, για κάθε μια περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., προγράμματα των Κ.Σ.Ε. και υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου http://e-pimorfosi.cti.gr/mis και με χρήση των κωδικών που τους έχουν αποδοθεί κατά την πιστοποίηση τους στο Α’ Επίπεδο, στα επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν την ειδικότητά τους. Τυχόν εξειδικεύσεις σχετικά με την εντοπιότητα των δυνητικών επιμορφούμενων ενός προγράμματος (πχ. στην περίπτωση προγραμμάτων «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης), γίνονται γνωστές στους ενδιαφερόμενους μέσω του περιβάλλοντος υποβολής αιτήσεων του Πληροφοριακού συστήματος.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών και η κατανομή τους στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνεται σε 2 φάσεις:

 • Α΄ Φάση: Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής και λαμβάνουν αυτόματα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, έναν τυχαίο αριθμό για την συμμετοχή τους στην κλήρωση που θα ακολουθήσει σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων στα προγράμματα της επιλογής τους. Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει τα προγράμματα στα οποία επιθυμεί να συμμετάσχει για μία, εν γένει, Διεύθυνση Εκπαίδευσης της επιλογής του, και τα κατατάσσει με σειρά προτίμησης. Θα ακολουθήσει η διαδικασία κατανομής – κλήρωσης των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης της επιλογής τους.
 • Β’ Φάση: Στη συνέχεια, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης (επιτυχόντες, επιλαχόντες εκπαιδευτικοί) και δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης κενών θέσεων, ιδίως σε προγράμματα που δεν συμπλήρωσαν ικανό αριθμό αιτήσεων ενδιαφερομένων προκειμένου να υλοποιηθούν, τόσο με επικαιροποίηση των επιλογών σε αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν κληρώθηκαν, όσο και με νέες αιτήσεις. Συγκεκριμένα, δυνατότητα υποβολής ή επικαιροποίησης αίτησης σε αυτή τη φάση θα έχουν:
  1. οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την Α’ Φάση δεν κληρώθηκαν και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν,
  2. επιλαχόντες σε προγράμματα που συμπληρώθηκαν κατά την Α’ φάση και πρόκειται να υλοποιηθούν,
  3. άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν νέα αίτηση σε αυτή τη φάση.

Η κατανομή/ τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα παραπάνω προγράμματα στη Β’ φάση, γίνεται άμεσα κατά σειρά απόλυτης χρονικής προτεραιότητας.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης τύπου ΙΙb απευθύνονται κύρια σε εκπαιδευτικούς απομονωμένων – νησιωτικών περιοχών (βλέπε επίσης  Πρόσκληση).

Το εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος για την υποβολή αίτησης εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Πώς ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί για το αποτέλεσμα της κλήρωσης στην λήξη της Α’ Φάσης;

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ανακοινώνεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (Α’ φάση), προσωπικά σε κάθε εκπαιδευτικό και μόνο μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα του έργου http://e-pimorfosi.cti.gr/mis με χρήση των κωδικών τους.

 

Ποια τα πιθανά αποτελέσματα της κλήρωσης κατά τη λήξη της Α’ Φάσης των αιτήσεων των εκπαιδευτικών;

Ο εκπαιδευτικός που είχε συμμετάσχει με αίτηση κατά την Α’ φάση ενημερώνεται από το σύστημα για το αποτέλεσμα της κλήρωσης:

 • Επιτυχόντες, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν σε πρόγραμμα που πρόκειται να υλοποιηθεί.
 • Επιλαχόντες, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν σε πρόγραμμα αλλά με σειρά κατάταξης – βάσει του τυχαίου αριθμού κλήρωσης – μεγαλύτερης της δυναμικότητας του προγράμματος.
 • Κληρωμένοι, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν και έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που δεν συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται και στην Β’ Φάση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών προκειμένου να συμπληρώσουν ικανό αριθμό και να μπορούν να υλοποιηθούν.
 • Μη κληρωθέντες, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που δεν κληρώθηκαν και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν.

 

Ποιοι έχουν δυνατότητα υποβολής ή επικαιροποίησης αίτησης κατά την Β’ Φάση;

Δυνατότητα υποβολής ή επικαιροποίησης αίτησης κατά την Β’ Φάση αιτήσεων εκπαιδευτικών έχουν:

 • Εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την Α’ Φάση δεν κληρώθηκαν και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν.
 • Επιλαχόντες σε προγράμματα που συμπληρώθηκαν κατά την Α’ Φάση και πρόκειται να υλοποιηθούν.
 • Άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν νέα αίτηση σε αυτή τη φάση.

 

Πώς γίνεται η κατανομή/ τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα προγράμματα κατά την Β’ Φάση υποβολής των αιτήσεων των εκπαιδευτικών;

Η κατανομή/ τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα προγράμματα κατά την Β’ Φάση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών, γίνεται άμεσα κατά σειρά απόλυτης χρονικής προτεραιότητας.

 

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης είμαι «επιτυχών». Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω στη Β’ Φάση;

Ως επιτυχόντες χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν σε πρόγραμμα που πρόκειται να υλοποιηθεί.  Δεν χρειάζεται, εν γένει, να κάνουν κάποια ενέργεια κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης και η μετακίνησή τους σε άλλο πρόγραμμα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που δεν τους εξυπηρετεί το αποτέλεσμα της κλήρωσης ενημερώνουν σχετικά το ΚΣΕ με την έναρξη των εγγραφών ώστε η θέση τους να καλυφθεί από τη λίστα των επιλαχόντων.

 

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης είμαι «επιλαχών». Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω στη Β’ Φάση;

Ως επιλαχόντες χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν σε πρόγραμμα αλλά με σειρά κατάταξης – βάσει του τυχαίου αριθμού κλήρωσης – μεγαλύτερης της δυναμικότητας του προγράμματος. Το σύστημα ενημερώνει τον επιλαχόντα εκπαιδευτικό για τη σειρά κατάταξης που έχει στο σύνολο όλων των επιλαχόντων. Με βάση αυτή την πληροφορία ο επιλαχών έχει τη δυνατότητα στη Β’ φάση να αλλάξει / τροποποιήσει το πρόγραμμά του ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες συμμετοχής του σε πρόγραμμα επιμόρφωσης. Για παράδειγμα αλλαγή σε πρόγραμμα με διαθέσιμες θέσεις ή βελτίωση σειράς επιλαχόντα σε άλλο.

 

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης δεν κληρώθηκα σε κάποιο πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω στη Β’ Φάση;

Ως μη κληρωθέντες, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που δεν κληρώθηκαν και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα στη Β’ Φάση να αλλάξουν / τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης.

 

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης είμαι «κληρωμένος» σε κάποιο πρόγραμμα που έχει πολύ λίγες αιτήσεις. Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω στη Β’ Φάση;

Στην περίπτωση που υπάρχουν κληρωθέντες σε πρόγραμμα που δεν συγκέντρωσαν τον ελάχιστο, εν γένει, αριθμό συμμετοχών των 10 ατόμων, είναι πιθανό το πρόγραμμα αυτό να μην υλοποιηθεί. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα στη Β’ Φάση να αλλάξουν/ τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης.

 

Τι πρέπει να προσέχω στην περίπτωση τροποποίησης της αίτησής μου κατά την Β’ Φάση;

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν κατά την Α’ Φάση θα πρέπει αρχικά να ενημερωθούν σχετικά με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω της λειτουργίας «Αίτηση Επιμόρφωσης -> Υποβολή/Προβολή Αίτησης» πριν αποφασίσουν για την συμμετοχή τους στη Β’ Φάση υποβολής αιτήσεων.

Κατά την τροποποίηση της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι ΔΕΝ «μεταφέρουν» την κατάσταση «επιτυχών» που ενδεχομένως είχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα, ούτε την σειρά κατάταξης που είχαν αν η κατάστασή τους ήταν «επιλαχών». Η κατάστασή τους στο νέο πρόγραμμα εξαρτάται αποκλειστικά από το πλήθος των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί σε αυτό.

Κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης συστήνεται η περιοδική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την κατάσταση της αίτησής τους σε σχέση με το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει/ κληρωθεί ώστε να προβούν σε ενέργειες τροποποίησης της αίτησής τους και ενδεχομένως να αυξήσουν τις πιθανότητες συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης.

 

Παράδειγμα: Είμαι 10ος επιλαχών σε ένα πρόγραμμα με χωρητικότητα 15 ατόμων. Θα πρέπει να υποβάλλω αίτηση σε άλλο πρόγραμμα κατά την Β’ Φάση;

Το ότι είστε 10ος επιλαχών σε ένα πρόγραμμα με χωρητικότητα 15 ατόμων σημαίνει ότι 10 άτομα προηγούνται και θα πρέπει να αποχωρήσουν για να γίνετε επιτυχών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Εάν υπάρχει άλλο διαθέσιμο πρόγραμμα της ειδικότητάς σας που σας ενδιαφέρει και έχει λιγότερες αιτήσεις π.χ. πρόγραμμα χωρητικότητας 15 ατόμων που έχει 9 αιτήσεις, τότε σημαίνει ότι εάν υποβάλλετε αίτηση θα είστε 10ος και «επιτυχών» στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οπότε βελτιώνετε τη θέση σας και από «επιλαχών» γίνεστε «επιτυχών».

Εάν υπάρχει άλλο διαθέσιμο πρόγραμμα της ειδικότητάς σας που σας ενδιαφέρει και έχει λιγότερες αιτήσεις π.χ. πρόγραμμα χωρητικότητας 15 ατόμων που έχει 17 αιτήσεις, τότε σημαίνει ότι αν υποβάλλετε αίτηση θα είστε 3ος επιλαχών, άρα βελτιώνετε τη θέση σας και αυξάνετε τις πιθανότητες συμμετοχής σας σε πρόγραμμα επιμόρφωσης, σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα στο οποίο ήσασταν 10ος  επιλαχών.

 

Πότε γίνεται η τελική ενημέρωση για την κατάσταση της αίτησης που υπέβαλα στην Β’ Φάση;

Με την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση σχετικά με τη τελική κατάσταση της συμμετοχής τους, με χρήση των κωδικών τους, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis (επιλογή: «Αίτηση Επιμόρφωσης -> Προβολή Αποτελεσμάτων Κλήρωσης»).

 

Πότε ενημερώνονται τα ΚΣΕ που ανέλαβαν προγράμματα επιμόρφωσης;

Με την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών τα ΚΣΕ που ανέλαβαν την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης φροντίζουν να επικοινωνήσουν με τους επιτυχόντες στο πρόγραμμά τους εκπαιδευτικούς και να προχωρήσουν στις εγγραφές τους.

 

on Δευτέρα Μαρτίου 12 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Όχι, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση επιμορφωτής να αναλάβει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε συστάδα του Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. διαφορετική από αυτή που προβλέπεται με βάση την ειδικότητά του. Οι επιμορφωτές αναλαμβάνουν προγράμματα με βάση τον παρακάτω πίνακα και μόνο:

 

ΣΥΣΤΑΔΕΣ

Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ «ΣΥΣΤΑΔΑΣ» ΚΛΑΔΩΝΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1 Θεωρητικές επιστήμες και Καλλιτεχνικά Φιλόλογοι,  Θεολόγοι, Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών κλπ. ΠΕ02-Φιλόλογοι
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2 Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογικοί Κλάδοι, Επαγγέλματα Γης, Κλάδοι Υγείας, Φυσικής Αγωγής, Οικιακής Οικονομίας κλπ. ΠΕ04-Φυσικών Επιστημών
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3 Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία -  Διοίκηση Μαθηματικοί, Πληροφορικής, Οικονομολόγοι, Διοίκησης κλπ.

ΠΕ03 – Μαθηματικών

ΠΕ19/20 - Πληροφορικής

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί

ΠΕ70 - Δάσκαλοι

ΠΕ60 - Νηπιαγωγοί

 

on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Στο στάδιο κατάρτισης των προγραμμάτων που τους έχουν ανατεθεί μέσω της σχετικής διαδικασίας κλήρωσης/κατανομής προγραμμάτων της 4ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τα ΚΣΕ δηλώνουν στο Πληροφοριακό σύστημα (MIS) για καθένα από αυτά  α) τους συντελεστές του προγράμματος (Επιμορφωτή/ες, Συντονιστή, Τεχνικό Υπεύθυνο), β) το ωρολόγιο πρόγραμμα και γ) την κατηγορία και τον τύπο του προγράμματος (Ι ή ΙΙa ή IIb).

Υπενθυμίζεται ότι τα είδη των προγραμμάτων είναι:

  1. Πρόγραμμα παραδοσιακού μοντέλου επιμόρφωσης, με μόνο δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε.
  2. Πρόγραμμα με χαρακτηριστικά μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης,
   1. Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν συνδυασμό δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης) και συγκεκριμένα: δέκα (10) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα, καθώς και δύο (2) τρίωρες δια ζώσης συνεδρίες που θα λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε. σε ένα σαββατοκύριακο (μία το Σάββατο και μία την Κυριακή), οπότε ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι θα μεταβαίνουν στο Κ.Σ.Ε.

    Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων τοπικών επιμορφωτών (σε επίπεδο Γεωγραφικού Νομού), με επιμορφωτές από άλλους Νομούς (αποκλειστικά) και θα αφορούν τοπικούς επιμορφούμενους.

   2. Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν μόνο σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, δηλαδή δώδεκα (12) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης), με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα.

    Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται από επιμορφωτές είτε τοπικούς (ό,που υπάρχουν διαθέσιμοι) είτε προερχόμενους από άλλους Νομούς, για να εξυπηρετήσουν επιμορφωτικές ανάγκες γεωγραφικών περιοχών, στις οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτό:
    • να υλοποιηθούν προγράμματα των παραπάνω δύο κατηγοριών (I και IIa) γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι επιμορφωτές για όλες τις «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών, γιατί δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί ικανοποιητικό πλήθος επιμορφούμενων (πχ. σε μικρά νησιά δεν υπάρχουν 10 εκπαιδευτικοί ενός ολιγοπληθούς κλάδου εκπαιδευτικών), για να δοθεί δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση σε αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες της ομογένειας  κ.α.
    • να υλοποιηθεί, εν γένει, ικανός αριθμός προγραμμάτων για να καλύψει τις επιμορφωτικές τους ανάγκες (πχ. λόγω περιορισμών του πλαισίου χρηματοδότησης της Πράξης)

Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά συστάδα, ανάλογα με την επάρκεια πλήθους επιμορφωτών ή/και τις ειδικότερες γεωγραφικές συνθήκες, είναι δυνατόν να γίνουν α) μόνο προγράμματα της κατηγορίας Ι («παραδοσιακού μοντέλου» επιμόρφωσης), β) προγράμματα και των δυο κατηγοριών, δηλαδή, τόσο προγράμματα της κατηγορίας Ι («παραδοσιακού μοντέλου» επιμόρφωσης), όσο και προγράμματα της κατηγορίας ΙΙ («μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης), τύπου a ή/και τύπου b, γ) μόνο προγράμματα της κατηγορίας ΙΙ («μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης), τύπου b, σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος Α της Πρόσκλησης.

 Σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιόδους επιμόρφωσης, όπου κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, ανακοινώνονταν μόνο το πλήθος και οι συστάδες των προγραμμάτων που κληρώθηκαν στα ΚΣΕ και οι Υπεύθυνοι ΚΣΕ είχαν την ευχέρεια να αποφασίσουν κατά την κατάρτιση οι ίδιοι, το είδος (κατηγορία) τους λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες προγραμμάτων που προβλέπονταν για την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην παρούσα περίοδο επιμόρφωσης, κατά την διαδικασία της κλήρωσης προσδιορίζονται και ανακοινώνονται επιπρόσθετα, τα είδη (οι κατηγορίες) των προγραμμάτων, τα οποία οι Υπεύθυνοι ΚΣΕ καλούνται να εφαρμόσουν κατά την κατάρτισή τους.

Παράδειγμα αποτελέσματος κλήρωσης

Σας έχουν κληρωθεί προγράμματα για τις εξής συστάδες:

- Β1.4 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 προγ/μα τύπου I, 1 προγ/μα τύπου IIb)

- Β1.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (2 προγ/τα τύπου I)

- Β1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (1 προγ/μα τύπου I, 3 προγ/τα τύπου IIa1 προγ/μα τύπου IIb)


Λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου, το σχεδιασμό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τις τρέχουσες συνθήκες υλοποίησης της παρούσας περιόδου, καθώς και άλλες λειτουργικές απαιτήσεις για την καλή και ποιοτική εκτέλεση των προγραμμάτων, οι κανόνες κατάρτισης των προγραμμάτων έχουν ως εξής:Προκειμένου να καταρτιστούν τα προγράμματα, οι Υπεύθυνοι των ΚΣΕ θα έρθουν σε επικοινωνία και συνεννόηση με τους επιμορφωτές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους ή στην περίπτωση κατάρτισης προγραμμάτων μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης (κατηγορίας ΙΙ) και με επιμορφωτές άλλων νομών που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να αναλάβουν επιμορφωτικό έργο εξ αποστάσεως σε προγράμματα της κατηγορίας αυτής (κατάλογος με στοιχεία επικοινωνίας επιμορφωτών διατίθεται μέσω του MIS), όπως επίσης και με τους άλλους συντελεστές που έχουν ήδη δηλωθεί ως προσωπικό του Κ.Σ.Ε. (συντονιστές, τεχνικοί υπεύθυνοι προγραμμάτων) σε προηγούμενο στάδιο, προκειμένου να τους «δηλώσουν» στα καταρτιζόμενα προγράμματα (μέσω του MIS).

 1. Τα προγράμματα επιμόρφωσης υλοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, σε 3-ωρα μαθήματα (συνεδρίες), και έχουν διάρκεια εν γένει, 12 εβδομάδες (ένα τρίωρο ανά εβδομάδα).
 2. Τα προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν να αναλάβουν μόνο πιστοποιημένοι επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., δηλαδή του αντίστοιχου Μητρώου επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 3. Ο Συντονιστής προγράμματος και ο Τεχνικός Υπεύθυνος – Βοηθός επιμορφωτής επιλέγονται από το διαθέσιμο προσωπικό των ΚΣΕ, όπως αυτό έχει δηλωθεί στο Μητρώο ΚΣΕ της Πράξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει.
 4. Οι ώρες ενός προγράμματος επιμόρφωσης είναι δυνατόν να μοιραστούν το πολύ σε δύο επιμορφωτές.
 5. Κάθε επιμορφωτής μπορεί να αναλάβει στην παρούσα περίοδο 144 διδακτικές ώρες κατά μέγιστο, δηλαδή το ισοδύναμο τεσσάρων (4) προγραμμάτων, με απασχόληση μέχρι 12 ώρες την εβδομάδα (με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει αντίστοιχη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος).
 6. Ομοίως, κάθε τεχνικός υπεύθυνος-βοηθός επιμορφωτή μπορεί να απασχοληθεί στην παρούσα περίοδο 144 ώρες κατά μέγιστο, δηλαδή να αναλάβει το ισοδύναμο τεσσάρων (4) προγραμμάτων με απασχόληση μέχρι 12 ώρες την εβδομάδα (με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει αντίστοιχη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος).
 7. Ομοίως, κάθε συντονιστής προγράμματος μπορεί να απασχοληθεί στην παρούσα περίοδο 144 ώρες κατά μέγιστο, μέχρι 12 ώρες την εβδομάδα (με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει αντίστοιχη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος), λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική απασχόλησή του για τις 12 εβδομάδες ενός προγράμματος εκτιμάται σε 18 ώρες για τα προγράμματα «παραδοσιακού μοντέλου επιμόρφωσης» και σε 10 ώρες για τα προγράμματα με χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης».
 8. Απαιτείται ηλεκτρονική επιβεβαίωση συνεργασίας από τον επιμορφωτή για το/τα πρόγραμμα/τα που δηλώνεται, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για την έγκριση του/των προγράμματος/ων.
 9. Επιμορφωτής δεν επιτρέπεται να αναλάβει επιμορφωτικό έργο σε πρόγραμμα τύπου ΙΙa (μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, με συνδυασμό σύγχρονων εξ αποστάσεως και δια ζώσης επιμορφωτικών συνεδριών) που υλοποιείται σε Κ.Σ.Ε. με την ίδια εντοπιότητα, σε επίπεδο Νομού (πχ. εάν η θέση απασχόλησης του επιμορφωτή είναι στον Ν. Αχαΐας και το πρόγραμμα υλοποιείται από Κ.Σ.Ε. του Ν. Αχαΐας). Ο περιορισμός αυτός δεν υφίσταται για τις περιπτώσεις προγραμμάτων ΙΙb.Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας Συντονιστή προγράμματος και Τεχνικού Υπευθύνου Εργαστηρίου - Βοηθού Επιμορφωτή ή Επιμορφωτή κατά την ίδια περίοδο επιμόρφωσης. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται η απασχόληση με περισσότερους από έναν ρόλους στη διάρκεια μιας περιόδου επιμόρφωσης. Π.χ. αν ένα άτομο από το προσωπικό ενός Κ.Σ.Ε. έχει δηλωθεί και ως Συντονιστής και ως Τεχνικός Υπεύθυνος, τότε θα πρέπει να δηλωθεί με έναν εκ των ρόλων αυτών στα προγράμματα που θα απασχοληθεί για την τρέχουσα περίοδο. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει για όλους τους συνδυασμούς ρόλων απασχόλησης (Επιμορφωτής, Συντονιστής, Τεχνικός Υπεύθυνος).
 10. Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας Επιμορφωτή και επιμορφούμενου.
 11. Ο Συντονιστής προγράμματος και ο Τεχνικός Υπεύθυνος δεν μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι στο πρόγραμμα που διαχειρίζονται, είτε αυτό υλοποιείται σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό Κ.Σ.Ε. Ωστόσο, μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι σε ένα άλλο πρόγραμμα, εφόσον οι ώρες διεξαγωγής του δε συμπίπτουν με τις ώρες που απασχολούνται στο πρόγραμμα στο οποίο μετέχουν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω ρόλους.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Για να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν με επάρκεια ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης υπολογιστή και διαδικτύου. Για το λόγο αυτό, η πιστοποίηση Α’ επιπέδου ΤΠΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση.

Επίσης, ιδίως για τη συμμετοχή σε προγράμματα με χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης», οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί απαιτείται να διαθέτουν αρκετά καλή εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, καθώς και προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σχετικά σύγχρονο (τελευταίας πενταετίας), με εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης (ακουστικά, μικρόφωνο, web camera), καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στις σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες μέσω της ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διατίθεται από το έργο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται:

 • να συμμετέχουν (φυσική παρουσία) στις δια ζώσης συνεδρίες του προγράμματος, οι οποίες πραγματοποιούνται στο Κ.Σ.Ε. που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και στην περίπτωση προγραμμάτων με χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης», να συμμετέχουν από απόσταση, μέσω της ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διατίθεται από το έργο, στις σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες του προγράμματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, τo οποίo τους έχει γνωστοποιηθεί κατά τη φάση υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, πριν την έναρξη των μαθημάτων,
 • να υλοποιούν τις δραστηριότητες - εργασίες  που τους αναθέτει ο επιμορφωτής στο πλαίσιο του προγράμματος, για το μεσοδιάστημα των συνεδριών, εν γένει σε εβδομαδιαία βάση και να τις «αναρτούν» στην πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), σύμφωνα με τις οδηγίες που διατίθενται,
 • να χρησιμοποιούν τις δομές υποστήριξης και ενημέρωσης της Πράξης (πχ. πλατφόρμα διάθεσης επιμορφωτικού υλικού και ηλεκτρονικής μάθησης – moodle, Πληροφοριακό σύστημα (MIS) του έργου κ.α.), σύμφωνα με τις οδηγίες που τους παρέχονται, για την ενημέρωσή τους και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των υπηρετούντων αναπληρωτών), καθώς και οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.) , με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε..

Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατόν (λόγω τεχνικών και διαχειριστικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει) να διεξαχθούν οι προβλεπόμενες στην Πράξη εξετάσεις πιστοποίησης Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε., κατ’ εξαίρεση για την παρούσα 4η περίοδο επιμόρφωσης, δίδεται επιπρόσθετα δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που κατά την κρίση τους διαθέτουν βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε., δηλαδή διαθέτουν την ουσιαστική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος, να υποβάλουν αίτηση και να συμμετάσχουν με δική τους ευθύνη στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. Σε μεταγενέστερο χρόνο, καθώς θα επιλυθούν τα παραπάνω ζητήματα, θα δοθεί η δυνατότητα πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ και αξιοποίησή της από τους εκπαιδευτικούς (πχ. μοριοδότηση).

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή ενός επιμορφούμενου στο πρόγραμμα και να έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., απαιτείται:

 • Να είναι παρών στο 90% κατ’ ελάχιστον, των διδακτικών ωρών του προγράμματος (32 από το σύνολο των 36 ωρών). Η συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση αυτή θα πιστοποιείται από τα παρουσιολόγια που τηρούνται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του προγράμματος.
 • Να έχει ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της επιμόρφωσης, δηλαδή να συμμετέχει ενεργά στα μαθήματα, να υλοποιεί τις δραστηριότητες-εργασίες που ανατίθενται από τον Επιμορφωτή για το μεσοδιάστημα των συνεδριών, να συμμετέχει στα διάφορα forae και τις ψηφιακές συζητήσεις που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος κλπ. Η ενεργός συμμετοχή του επιμορφούμενου πιστοποιείται από την «ανάρτηση» στην πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) και τη βαθμολόγηση από τον επιμορφωτή του με τουλάχιστον 60 στην κλίμακα 100, τεσσάρων (4) τουλάχιστον εργασιών που υλοποίησε στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι τέσσερεις (4) αυτές εργασίες πρέπει να αφορούν σε διαφορετικές ενότητες του προγράμματος, εκ των οποίων οι δυο (2) να αφορούν σε ενότητες που πραγματεύονται εκπαιδευτικά σενάρια. Δύο (2) τουλάχιστον εκ των τεσσάρων (4) εργασιών πρέπει να είναι ατομικές. Οι ομαδικές εργασίες εκπονούνται από ομάδες 2 ή 3 ατόμων, το μέγιστο.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ενδεικτικά, οι δραστηριότητες – εργασίες, οι οποίες ανατίθενται από τον επιμορφωτή στους επιμορφούμενους και κατά κανόνα δημιουργούν/αφήνουν «ψηφιακά αποτυπώματα», μπορεί να είναι (ενδεικτικά):

 • Η δημιουργία μιας μ-δραστηριότητας / μ-σεναρίου για τους μαθητές με την αξιοποίηση ενός ψηφιακού πόρου πχ. εκπαιδευτικού αντικειμένου, εργαλείου.
 • Η δημιουργία ενός ψηφιακού πόρου/ αντικειμένου (πχ. on-line ερωτηματολογίου, εννοιολογικού χάρτη), με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων (πχ. GoogleDocs, Cmap Tools).
 • Η δημιουργία προσωπικού ιστολογίου (Blog).
 • Η δημοσίευση ή ο σχολιασμός ενός άρθρου (πχ. διατύπωση προσωπικών απόψεων επί της διδακτικής χρήσης συγκεκριμένων εργαλείων ή υλικού) σε ένα ιστολόγιο (Blog) ή σε ένα ψηφιακό forum.
 • Συμμετοχή – συμβολή στην εκπόνηση μιας ομαδικής εργασίας σε ένα περιβάλλον-εργαλείο συνεργατικής μάθησης (πχ. wiki).
 • Η αναζήτηση και επιλογή ενός ψηφιακού αντικειμένου ή η χρήση του διαδραστικού σχολικού βιβλίου για τη δημιουργία μιας διδακτικής παρέμβασης σε μια συγκεκριμένη διδακτική ενότητα και παρουσίαση της παρέμβασης αυτής.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Αντικείμενο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση και αξιοποίηση στην τάξη:

α) νέων ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και έργα του Υπουργείου Παιδείας, όπως για παράδειγμα τα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού, καθώς και

β) σύγχρονων εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (περιλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας διαδικτύου), μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, που θα αξιοποιούν όλα τα παραπάνω.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Δικαίωμα διεξαγωγής προγράμματος επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., έχουν αποκλειστικά οι επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε..

 

on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται εν γένει από εκπαιδευτικούς ομοειδών – «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών), σε ομάδες 10-15 εκπαιδευτικών και υλοποιούνται από επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., εκτός σχολικού ωραρίου, με την ευθύνη και με αξιοποίηση υποδομών Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα. Προβλέπονται κατ’ αρχάς, τέσσερις (4) «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ως εξής:

ΣΥΣΤΑΔΕΣ

Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ «ΣΥΣΤΑΔΑΣ» ΚΛΑΔΩΝΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1 Θεωρητικές επιστήμες και Καλλιτεχνικά Φιλόλογοι,  Θεολόγοι, Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών κλπ. ΠΕ02-Φιλόλογοι
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2 Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία Φυσικών Επιστήμών, Τεχνολογικοί Κλάδοι, Επαγγέλματα Γης, Κλάδοι Υγείας, Φυσικής Αγωγής, Οικιακής Οικονομίας κλπ.  ΠΕ04-Φυσικών Επιστημών
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3 Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία -  Διοίκηση Μαθηματικοί, Πληροφορικής, Οικονομολόγοι, Διοίκηση κλπ.

ΠΕ03 – Μαθηματικών

ΠΕ19/20 - Πληροφορικής

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί

ΠΕ70 - Δάσκαλοι

ΠΕ60 - Νηπιαγωγοί

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 36 διδακτικές ώρες κα έχει διάρκεια περίπου 12 εβδομάδες (εν γένει 1 τρίωρο την εβδομάδα, δηλαδή μία δια ζώσης επιμορφωτική συνεδρία που λαμβάνει χώρα στο Κ.Σ.Ε.). Σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του έργου, είναι δυνατόν η συχνότητα διεξαγωγής των συνεδριών των προγραμμάτων μιας περιόδου επιμόρφωσης να μεταβληθεί (πχ. σε δύο τρίωρα την εβδομάδα), με ανάλογη μεταβολή της διάρκειάς τους (πχ. σε περίπου 6 εβδομάδες), κυρίως για λόγους έγκαιρης ολοκλήρωσης της περιόδου επιμόρφωσης (πχ. εντός της σχολικής χρονιάς). Ως συμπληρωματικό και αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας, στο μεσοδιάστημα των συνεδριών, οι επιμορφούμενοι υλοποιούν μικρές εργασίες - δραστηριότητες που τους ανατίθενται από τους επιμορφωτές τους. 

Το υλικό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. θα διατίθεται μέσω πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), η οποία θα αξιοποιείται επίσης για την εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργασιών από τους επιμορφούμενους, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή, στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Στόχοι της επιμόρφωσης αυτής είναι οι επιμορφούμενοι:

 • να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους τρόπους αποδοτικής χρήσης των διαδραστικών συστημάτων και μεθόδων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού,
 • να αποκτήσουν εποπτεία για τα σύγχρονα εργαλεία γενικής χρήσης, το διαδίκτυο και τις νέες διαστάσεις του, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφαλούς χρήσης του,
 • να κατανοούν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο, για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, περιλαμβάνονται: εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ, ανοικτά εργαλεία - περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν τη συνεργατικότητα και τη συμμετοχικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, περιβάλλοντα παρουσίασης, διαμοίρασης υλικού, διαχείρισης μάθησης και εκπόνησης δραστηριοτήτων (πχ. Moodle), ιστολόγια και wikis, εννοιολογικοί χάρτες, σύγχρονα λογισμικά γενικής χρήσης με έμφαση στο ανοικτό ελεύθερο λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ), αποθετήρια και άλλες πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού που έχουν δημιουργηθεί για τα ελληνικά σχολεία (πχ. Φωτόδεντρο, διαδραστικά σχολικά βιβλία, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΑΙΣΩΠΟΣ), εφαρμογές - εργαλεία ειδικής αγωγής, θέματα ασφάλειας διαδικτύου, απλά σενάρια – δραστηριότητες με αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων και όλων των παραπάνω.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Αναφορικά με τη διεξαγωγή του προγράμματος ο επιμορφωτής που συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., υποχρεούται:

 • να υλοποιήσει τα μαθήματα μέσω των συνεδριών που αναλαμβάνει (δια ζώσης συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε. ή/και σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες με χρήση της ειδικής πλατφόρμας που διατίθεται από το ΙΤΥΕ στις περιπτώσεις προγραμμάτων με χαρακτηριστικά μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης), με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος επιμόρφωσης,
 • να πραγματοποιεί το επιμορφωτικό έργο σύμφωνα με το περιεχόμενο σπουδών, το επιμορφωτικό υλικό και τις οδηγίες επιστημονικού περιεχομένου (πχ. οδηγοί επιμορφωτή) που παρέχονται κεντρικά από το έργο και τους επιστημονικούς υπευθύνους,
 • να χρησιμοποιεί το επιμορφωτικό υλικό, το εκπαιδευτικό λογισμικό που προβλέπεται για την επιμόρφωση, καθώς και τις υποστηρικτικές δομές, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται κεντρικά από το έργο,
 • να αναθέτει εργασίες - δραστηριότητες στους επιμορφούμενους για το μεσοδιάστημα των συνεδριών (σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο υλικό/ στον οδηγό επιμορφωτή), κάνοντας χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) και να παρακολουθεί-ελέγχει την υλοποίησή τους, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών συνεδριών. Για καθένα επιμορφούμενο, προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή του στην επιμόρφωση, θα πρέπει να εκπονηθούν, «αναρτηθούν» στην παραπάνω πλατφόρμα (moodle) και βαθμολογηθούν με τουλάχιστον 60 στην κλίμακα 100, τέσσερεις (4) τουλάχιστον εργασίες που υλοποίησε στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι τέσσερεις (4) αυτές εργασίες πρέπει να αφορούν σε διαφορετικές ενότητες του προγράμματος, εκ των οποίων οι δυο (2) να αφορούν σε ενότητες που πραγματεύονται εκπαιδευτικά σενάρια. Δυο (2) τουλάχιστον εκ των τεσσάρων (4) εργασιών πρέπει να είναι ατομικές. Οι ομαδικές εργασίες εκπονούνται από ομάδες 2 ή 3 ατόμων, το μέγιστο.
on Δευτέρα Μαρτίου 20 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Πράγματι, προβλέπεται να υλοποιηθούν προγράμματα που θα ενσωματώνουν χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης (blended learning). Τα προγράμματα αυτά,  θα περιλαμβάνουν κυρίως σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης, καθώς και κατά περίπτωση, μικρό αριθμό δια ζώσης συνεδριών στο Κ.Σ.Ε. (όπου ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι θα μεταβαίνουν στο Κ.Σ.Ε.). Η εφαρμογή χαρακτηριστικών «μεικτού μοντέλου» στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες γεωγραφικών περιοχών στις οποίες δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν αρκετά ή καθόλου προγράμματα επιμόρφωσης πχ. προγράμματα «παραδοσιακού μοντέλου»  επιμόρφωσης γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι επιμορφωτές για όλες τις «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών, γιατί δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί ικανοποιητικό πλήθος επιμορφούμενων (πχ. σε μικρά νησιά δεν υπάρχουν 10 εκπαιδευτικοί ενός ολιγοπληθούς κλάδου εκπαιδευτικών) κ.α. Για τη διεξαγωγή των δια ζώσης συνεδριών, προβλέπεται κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του επιμορφωτή στον τόπο του Κ.Σ.Ε. του προγράμματος.

Επομένως, στο πλαίσιο της Πράξης, υλοποιούνται οι εξής κατηγορίες προγραμμάτων:

 1. Προγράμματα «παραδοσιακού μοντέλου» επιμόρφωσης, δδηλαδή προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν μόνο δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες, δηλαδή δώδεκα (12) τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες που θα λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε., με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα, με τοπικούς επιμορφωτές και επιμορφούμενους (σε επίπεδο Γεωγραφικού Νομού).
 2. Προγράμματα με χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης, δύο τύπων:

a.Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν συνδυασμό δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης) ως εξής:

 • δέκα (10) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα, καθώς και
 • δύο (2) τρίωρες δια ζώσης συνεδρίες που θα λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε. σε ένα σαββατοκύριακο (μία το Σάββατο και μία την Κυριακή), οπότε ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι θα μεταβαίνουν στο Κ.Σ.Ε.

Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων τοπικών επιμορφωτών (σε επίπεδο Γεωγραφικού Νομού), με επιμορφωτές προερχόμενους από άλλους Νομούς (αποκλειστικά) και θα αφορούν τοπικούς επιμορφούμενους.

b. Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν μόνο σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, δηλαδή δώδεκα (12) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης), με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται από επιμορφωτές είτε τοπικούς (ό,που υπάρχουν διαθέσιμοι) είτε προερχόμενους από άλλους Νομούς, για να εξυπηρετήσουν επιμορφωτικές ανάγκες γεωγραφικών περιοχών, στις οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτό

 • να υλοποιηθούν προγράμματα των παραπάνω δύο κατηγοριών (I και IIa) γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι επιμορφωτές για όλες τις «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών, γιατί δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί ικανοποιητικό πλήθος επιμορφούμενων (πχ. σε μικρά νησιά δεν υπάρχουν 10 εκπαιδευτικοί ενός ολιγοπληθούς κλάδου εκπαιδευτικών) κ.α.
 • να υλοποιηθεί, εν γένει, ικανός αριθμός προγραμμάτων για να καλύψει τις επιμορφωτικές τους ανάγκες (πχ. λόγω περιορισμών του πλαισίου χρηματοδότησης της Πράξης)
on Παρασκευή Οκτωβρίου 27 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του επιμορφωτή στην έδρα του Κ.Σ.Ε. που φιλοξενεί πρόγραμμα τύπου ΙΙa, για τη διεξαγωγή των δύο προβλεπόμενων δια ζώσης συνεδριών καλύπτονται σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015. Λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο αποζημιώσεων μετακίνησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

on Δευτέρα Μαρτίου 12 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Στην περίπτωση που ένας επιμορφωτής δεν έχει ενημερώσει πρόσφατα τους νομούς της επιλογής του ή/και δεν έχει συμπεριλάβει τον συγκεκριμένο νομό στις επιλογές του, θα πρέπει να προβεί στην ενημέρωση των νομών συμπεριλαμβάνοντας τον συγκεκριμένο νομό του ΚΣΕ, ώστε να μπορεί να γίνει η συσχέτισή του με το συγκεκριμένο ΚΣΕ και πρόγραμμα.

on Δευτέρα Μαρτίου 12 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Τροποποίηση του στελεχιακού δυναμικού (συντονιστών, τεχνικών υπευθύνων προγραμμάτων) και των υποδομών του Κ.Σ.Ε. διενεργείται είτε στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την επικαιροποίηση στοιχείων του υφιστάμενου Μητρώου Κ.Σ.Ε., είτε πριν την εκκίνηση νέας περιόδου επιμόρφωσης. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του στελεχιακού δυναμικού Κ.Σ.Ε. εν μέσω περιόδου επιμόρφωσης εφόσον αυτή επηρεάζει τους συντελεστές υλοποιούμενων προγραμμάτων. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, το Κ.Σ.Ε., επικοινωνεί με το Ι.Τ.Υ.Ε. - «Διόφαντος», για την πιθανή εξεύρεση έκτακτης λύσης. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν και στον Οδηγό Διαδικασιών των προγραμμάτων.

on Δευτέρα Μαρτίου 12 by ΠΑΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ