Ένταξη σε Μητρώα της Πράξης

Στο τρέχον έργο περιλαμβάνεται η εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι οποίοι θα συμπληρώσουν και θα εμπλουτίσουν (πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη, νέοι κλάδοι) το υπάρχον Μητρώο επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και οι οποίοι, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και από κατάλληλες δοκιμασίες πιστοποίησης, μαζί με τους υπάρχοντες επιμορφωτές Β' επιπέδου Τ.Π.Ε., θα αναλάβουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, θα αξιοποιηθεί και θα εμπλουτιστεί το Μητρώο Κέντρων Πιστοποίησης (ΚΕ.ΠΙΣ.) της προηγούμενης σχετικής Πράξης με άλλα Κέντρα που θα επιλεγούν και θα πιστοποιηθούν κατάλληλα στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, μέσω ανοιχτών διαδικασιών επικαιροποίησης και εμπλουτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημοσιευθεί σχετική Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα ανακοινωθεί στον παρόντα ιστότοπο.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αξιοποιείται και εμπλουτίζεται το Μητρώο Στήριξης Επιμόρφωσης (Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.) προηγούμενων σχετικών Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, με άλλα Κέντρα που επιλέγονται και πιστοποιούνται κατάλληλα στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, μέσω ανοιχτών διαδικασιών επικαιροποίησης και εμπλουτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύονται σχετικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι οποίες και θα ανακοινώνονται στον παρόντα ιστότοπο.

Ήδη στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Π530 / 26.7.2016, και με την Απόφαση Π66/ 24.01.2017 έγινε η πρώτη επικαιροποίηση, ανασυγκρότηση και εμπλουτισμός του Μητρώου Κ.Σ.Ε..

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos