Εκπαίδευση Επιμορφωτών

Οι υποψήφιοι επιμορφωτές είναι εκπαιδευτικοί υψηλών προσόντων, έχοντες γνώσεις / εμπειρία στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οποίοι επιλέγονται μέσα από ανοικτές διαδικασίες, για να παρακολουθήσουν τα σχετικά προγράμματα στα ΠΑ.Κ.Ε.. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημοσιευθεί σχετική Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα ανακοινωθεί στον παρόντα ιστότοπο.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Η εκπαίδευση των επιμορφωτών θα υλοποιηθεί σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.), τα οποία είναι δομές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή συμπράξεις τέτοιων δομών με (α) αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται και το αντικείμενο της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, και με (β) δυνατότητα χορήγησης, αυτόνομα ή σε σύμπραξη, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Τα ΠΑ.Κ.Ε. θα επιλεγούν μέσα από ανοικτές διαδικασίες διαγωνισμών. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημοσιευθεί σχετική Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού, η οποία θα ανακοινωθεί στον παρόντα ιστότοπο.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Για την εκπαίδευση των επιμορφωτών θα ακολουθηθεί το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης το οποίο θα αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις των ΠΑ.Κ.Ε. και το επιστημονικό δυναμικό τους (μέλη ΔΕΠ των κατάλληλων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στο αντικείμενο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στα σχολεία), τόσο για την διεξαγωγή δια ζώσης συνεδριών και επιμορφωτικών δράσεων, όσο και για την, με κατάλληλο τρόπο, διεξαγωγή σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών και ασύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών δράσεων.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Τα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών, θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών, θα αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 350 διδακτικές ώρες για καθένα εκπαιδευόμενο επιμορφωτή και θα συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή «συστάδων» συναφών κλάδων εκπαιδευτικών, με τρόπο που θα εξειδικευθεί στο πλαίσιο της Πράξης.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Το περιεχόμενο Σπουδών της Εκπαίδευσης Επιμορφωτών στο γενικό του μέρος που αφορά όλους τους κλάδους, καλύπτει τις βασικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. (θεωρίες μάθησης σε σχέση με τις Τ.Π.Ε., βασικές έννοιες διδακτικής, κατασκευή διδακτικού υλικού κλπ), την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου (θεωρητικό υπόβαθρο, εκπαιδευτικές πύλες, θέματα ασφάλειας διαδικτύου κλπ), τη μεθοδολογία της επιμόρφωσης ενηλίκων, τη μεθοδολογία μεικτής μάθησης (blended learning), την παιδαγωγική χρήση εργαλείων γενικής χρήσης, την παιδαγωγική αξιοποίηση εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0 (blogs, wikis, social networks κ.α.), τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας και την αποδοτική χρήση τους μέσα στην σχολική τάξη, γενικά θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού (χαρακτηριστικά, κατηγορίες, γενικές αρχές σχεδιασμού κλπ), την επεξεργασία πολυμεσικού υλικού, την ανάπτυξη μικρο-εφαρμογών, την εκμάθηση χρήσης και εκπαιδευτικής αξιοποίησης των συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learning Management Systems) και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στοιχεία τεχνικής υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων. Στο ειδικό του μέρος, που εξαρτάται από τον κλάδο ή τη συστάδα κλάδων εκπαιδευτικών, το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει τη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων των συγκεκριμένων κλάδων, την εκμάθηση και παιδαγωγική αξιοποίηση συγκεκριμένων λογισμικών, την εφαρμογή και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση των λογισμικών αυτών ή άλλων ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία των μαθημάτων των συγκεκριμένων κλάδων.

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos

Στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης επιμορφωτών θα περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων, ως οργανικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα παράλληλα με την εκπαίδευση στα ΠΑ.Κ.Ε. και είναι δυνατόν να περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: παρατήρηση ή/και διεξαγωγή διδασκαλίας σε σχολείο με αξιοποίηση Τ.Π.Ε., παρατήρηση ή/και διεξαγωγή επιμόρφωσης σε Κ.Σ.Ε..

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos