Η αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), όπως έχει καθιερωθεί να αναφέρονται, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και να φέρει θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης.


Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει, σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαντικές επενδύσεις σε υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές εξοπλισμού για τα σχολεία, καθώς και για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ωστόσο, οι επενδύσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να φέρουν τα αναμενόμενα οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς τη συμβολή παράλληλων υποστηρικτικών ενεργειών με σπουδαιότερη μάλλον, την κατάλληλη αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη του εκπαιδευτικού συστήματος.


Στην Ελλάδα, η ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων Τ.Π.Ε. της εκπαιδευτικής κοινότητας προσεγγίστηκε αρχικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. το διάστημα 2000-2004, γνωστή ως «Επιμόρφωση Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.» και στη συνέχεια με την επιμόρφωση στην αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.».


Το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», που υλοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), ως δικαιούχο φορέα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αφορά στη συνέχιση και μετεξέλιξη της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., την οποία επικαιροποιεί, αναβαθμίζει και εμπλουτίζει ως προς το περιεχόμενο και επεκτείνει σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.


Η ανάπτυξη και υλοποίηση της νέας επιμόρφωσης αφορά σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων:

α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε., 36 διδακτικές ώρες) και

β) Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε., 42 διδακτικές ώρες και δράσεις «εφαρμογής στην τάξη»),

ο συνδυασμός των οποίων οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).


Η επιμόρφωση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Τα προγράμματα θα υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης του Μητρώου Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και θα συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ομοειδών - «συναφών» κλάδων, δηλαδή ανά συστάδα κλάδων εκπαιδευτικών.

Για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου προβλέπονται τέσσερεις (4) συστάδες «συναφών» κλάδων εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια, η ανάπτυξη και υλοποίηση τεσσάρων (4) διακριτών σεμιναρίων (courses), ανά επίπεδο επιμόρφωσης, ενώ για την επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., δεδομένης της εξειδίκευσης και της εμβάθυνσης του προγράμματος σε ειδικότερα θέματα γνωστικών αντικειμένων, προβλέπονται περισσότερες συστάδες (12-13 συστάδες) και ισάριθμα διακριτά courses.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται εκτός σχολικού ωραρίου, σε ομάδες των 10-15 ατόμων, σε τρίωρες συνεδρίες, εν γένει μία φορά την εβδομάδα, από επιμορφωτές του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

Για την κάλυψη ειδικών επιμορφωτικών αναγκών (πχ. εκπαιδευτικών από απομακρυσμένες περιοχές, περιοχές με μικρό αριθμό δυνητικών επιμορφούμενων ή που παρουσιάζουν έλλειψη επιμορφωτών, αποσπασμένους στο εξωτερικό που υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία της ομογένειας), προβλέπεται μέρος των προγραμμάτων επιμόρφωσης να υλοποιηθεί με βάση το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης (blended learning).