Η Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.) συνιστά τη συνέχεια της εισαγωγικής επιμόρφωσης σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. (επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.), προκειμένου οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, στο επίπεδο της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την παιδαγωγική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β’ επίπεδο Τ.Π.Ε.).

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν προηγουμένως συμμετάσχει επιτυχώς στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε και λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., αποτελεί η προηγούμενη επιτυχής συμμετοχή στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και η πιστοποίηση στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες.

Αντικείμενο της επιμόρφωσης αυτής είναι:

α) η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των περιβαλλόντων web 2.0 και γενικότερα του Διαδικτύου, στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, με τη συνδυαστική αξιοποίηση ποικίλων ψηφιακών πόρων και μέσων, με έμφαση στα μέσα και τους πόρους που διατίθενται από το Υπουργείο Παιδείας,

β) η απόκτηση γνώσεων γύρω από τη σχεδίαση και χρήση εκπαιδευτικών πόρων, λογισμικών και περιβαλλόντων διαφόρων τύπων στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τις προϋποθέσεις, τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς που επιβάλλει η διδακτική τους χρήση, στο εν λόγω αντικείμενο, σε συνδυασμό πάντοτε με την αναγκαία αναδιοργάνωση της σχολικής τάξης ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα με στόχο την πρόσθετη παιδαγωγική αξία,

γ) η εξοικείωσή τους με τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών συστημάτων που αφορούν στην ειδικότητά τους και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν τη διδασκαλία τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με κριτικό και ταυτόχρονα παραγωγικό τρόπο τα νέα εργαλεία μάθησης και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς αυτά εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα ή στην καθημερινή πρακτική.

Στόχος της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. είναι, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί:

  • να κατανοήσουν εκπαιδευτικές δυνατότητες που διανοίγουν για τη διδακτική του αντικειμένου της ειδικότητάς τους τα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο (web 2.0, ειδικά ψηφιακά περιβάλλοντα και ψηφιακοί πόροι) και να τις εντάξουν με κριτικό τρόπο στην καθημερινή τους εκπαιδευτική πρακτική σε συνδυασμό μάλιστα με τα μέσα και τους πόρους που έχουν ήδη παραχθεί από το Υπουργείο Παιδείας (πχ. φωτόδεντρο, εμπλουτισμένο ψηφιακό υλικό)
  • να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους (π.χ. σενάρια), ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν δραστηριότητες οι ίδιοι και παράλληλα να εντάσσουν δραστηριότητες στη διδακτική πράξη
  • να εξοικειωθούν και να αξιοποιούν παραγωγικά στη διδακτική πράξη τα διαθέσιμα και κατάλληλα για την ειδικότητά τους λογισμικά και περιβάλλοντα (πχ. λογισμικά επικοινωνίας, παρουσίασης, προσομοίωσης, δυναμικής διαχείρισης, συνεργατικά περιβάλλοντα και εργαλεία διαμοίρασης πόρων, κοινωνικοί ψηφιακοί πόροι, online κοινότητες, διαδραστικοί χάρτες, animations, ανοικτό λογισμικό, σώματα κειμένων κ.α.), αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορισμούς της χρήσης τους
  • να είναι σε θέση να αναδιοργανώσουν κατάλληλα τη σχολική τάξη, ώστε οι διδασκαλίες τους να εναρμονίζονται με τις σύγχρονες διδακτικές απαιτήσεις του επιμέρους αντικειμένου της ειδικότητάς τους και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες να εντάσσονται με τον πλέον παραγωγικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • να αποκτήσουν μια πλήρη και λειτουργική αντίληψη του γενικότερου πλαισίου στο οποίο εντάσσονται οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, έτσι ώστε να έχουν μια συνολικότερη θεώρηση των ψηφιακών πόρων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση του αντικειμένου της ειδικότητάς τους και να έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο αναφοράς τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ομοίων ή ομοειδών – «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών) σε ομάδες 10-15 εκπαιδευτικών και υλοποιούνται από επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., εκτός σχολικού ωραρίου, με την ευθύνη και με αξιοποίηση υποδομών Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), με την ευθύνη και με αξιοποίηση υποδομών σε όλη την Ελλάδα. Προβλέπονται δεκατρείς (13) «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών, ως εξής:

ΣΥΣΤΑΔΕΣ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕΤίτλος «συστάδας» κλάδων εκπαιδευτικώνΚλάδοι – ειδικότητες επιμορφούμενων
ΣΥΣΤΑΔΑ Β2.1 Φιλολογικά Φιλόλογοι, Θεολόγοι
ΣΥΣΤΑΔΑ Β2.2 Φυσικές Επιστήμες Φυσικές Επιστήμες (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι, Φυσιογνώστες)
ΣΥΣΤΑΔΑ Β2.3 Μαθηματικά Μαθηματικοί
ΣΥΣΤΑΔΑ Β2.4 Πληροφορική Πληροφορικής και σχετικές με την Πληροφορική ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης
ΣΥΣΤΑΔΑ Β2.5 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Δάσκαλοι Δάσκαλοι
ΣΥΣΤΑΔΑ Β2.6 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Νηπιαγωγοί Νηπιαγωγοί
ΣΥΣΤΑΔΑ Β2.7 Ξένες Γλώσσες Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής Φιλολογίας
ΣΥΣΤΑΔΑ Β2.8 Καλές Τέχνες Μουσικής, Καλλιτεχνικών και σχετικοί κλάδοι τεχνικής εκπαίδευσης (Γραφικές Τέχνες, Φωτογραφία, Διακοσμητική, Συντήρηση έργων τέχνης κ.α.)
ΣΥΣΤΑΔΑ Β2.9 Φυσικής Αγωγής και Υγείας Φυσικής Αγωγής και σχετικοί με την Υγεία κλάδοι/ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης
ΣΥΣΤΑΔΑ Β2.10 Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί Κλάδοι Μηχανικών και εν γένει Τεχνολογικοί κλάδοι/ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης
ΣΥΣΤΑΔΑ Β2.11 Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες Οικονομολόγοι, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Νομικής – Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολόγοι, Πολιτικής Οικονομίας, Οικιακής Οικονομίας κ.α.
ΣΥΣΤΑΔΑ Β2.12 Επαγγέλματα Γης Γεωπόνοι, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Δασοπονίας και άλλοι σχετικοί κλάδοι/ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης
ΣΥΣΤΑΔΑ Β2.13 Ειδική Αγωγή Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 42 διδακτικές ώρες, και επιπρόσθετες 18 ώρες υποστηρικτικών συναντήσεων για την «εφαρμογή στην τάξη» (ήτοι, 60 ώρες συνολικά) και έχει διάρκεια περίπου 12 εβδομάδες (εν γένει 1 ή 2 τρίωρα την εβδομάδα κατά περίπτωση, όπου ένα τρίωρο αντιστοιχεί είτε σε μία επιμορφωτική συνεδρία, είτε σε μια υποστηρικτική συνάντηση, είτε σε ασύγχρονες εξ αποστάσεως δράσεις ανάλογων ωρών μαθησιακού – διδακτικού φόρτου για την εκπόνηση εργασιών, μελέτη υλικού, καθοδήγηση – παροχή ανατροφοδότησης κλπ. για τους επιμορφούμενους και τους επιμορφωτές, αντίστοιχα).

Οι υποστηρικτικές συναντήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα σε εύλογο χρόνο από την έναρξη των μαθημάτων, οπότε και οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν να υλοποιούν σε εβδομαδιαία εν γένει βάση, τις «παρεμβάσεις» με αξιοποίηση Τ.Π.Ε., στην τάξη με τους μαθητές τους.

Η παραπάνω διαδικασία αποβλέπει αφ’ ενός στην καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, καθώς η άντληση εμπειρίας από την πρακτική εφαρμογή στην τάξη αποτελεί πηγή ανατροφοδότησης και καθιστά αποτελεσματικότερη την επιμόρφωση, αφ’ ετέρου στην άμεση και με μαζικό τρόπο μεταφορά των αποτελεσμάτων της επιμορφωτικής διαδικασίας στους τελικά ωφελούμενους, που είναι οι μαθητές. Όπως και στο προηγούμενο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι επιμορφωτές, στη φάση αυτή του προγράμματος, , της «εφαρμογής στην τάξη», θα αναλάβουν ενεργό υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο των εκπαιδευτικών που επιμορφώνουν, συμβάλλοντας έτσι με την εμπειρία τους, στην επιλογή ή εκπόνηση των κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτών των δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων παρουσιαστούν.

Για να είναι δυνατή η κάλυψη των υποχρεώσεων «εφαρμογής στην τάξη» από τους επιμορφούμενους, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. θα δίνεται σε εκπαιδευτικούς που κατά το χρόνο της επιμόρφωσής τους, υπηρετούν σε σχολική μονάδα και ασκούν διδακτικό έργο σε μαθητές.