Η εκπαίδευση επιμορφωτών Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά στην εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών, με στόχο τον εμπλουτισμό του Μητρώου επιμορφωτών, προκειμένου να καλυφθούν οι επιμορφωτικές απαιτήσεις της Πράξης, όσον αφορά την ένταξη νέων κλάδων εκπαιδευτικών και τη δυνατότητα πληρέστερης γεωγραφικής κάλυψης στην επιμόρφωση.


Η εκπαίδευση των επιμορφωτών υλοποιείται σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.), τα οποία είναι δομές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή συμπράξεις τέτοιων δομών. Τα ΠΑ.Κ.Ε. επιλέγονται στο πλαίσιο της Πράξης, μέσα από ανοικτές διαδικασίες διαγωνισμών.


Για την εκπαίδευση των επιμορφωτών θα ακολουθηθεί το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης το οποίο θα αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις των ΠΑ.Κ.Ε. και το επιστημονικό δυναμικό τους (μέλη ΔΕΠ των κατάλληλων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στο αντικείμενο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στα σχολεία), τόσο για την διεξαγωγή δια ζώσης συνεδριών και επιμορφωτικών δράσεων, όσο και για την, με κατάλληλο τρόπο, διεξαγωγή σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών και ασύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών δράσεων.


Οι υποψήφιοι επιμορφωτές θα είναι εκπαιδευτικοί υψηλών προσόντων, έχοντες γνώσεις / εμπειρία στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οποίοι θα επιλεγούν επίσης στο πλαίσιο του έργου μέσα από ανοικτές διαδικασίες, για να παρακολουθήσουν τα σχετικά προγράμματα στα ΠΑ.Κ.Ε..


Η επιμορφωτική διαδικασία προετοιμασίας νέων επιμορφωτών, στοχεύει στην εκπαίδευσή τους ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τα προγράμματα επιμόρφωσης του έργου, σύμφωνα με το προβλεπόμενο περιεχόμενο σπουδών που αφορά στην αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη και να υποστηρίξουν τους επιμορφούμενους στην απόκτηση των αντίστοιχων γνώσεων και δεξιοτήτων και στην εφαρμογή τους στη σχολική τάξη.


Τα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών, θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών, θα αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 350 διδακτικές ώρες για καθένα εκπαιδευόμενο επιμορφωτή και θα συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή «συστάδων» συναφών κλάδων εκπαιδευτικών.


Το περιεχόμενο Σπουδών της Εκπαίδευσης Επιμορφωτών στο γενικό του μέρος που αφορά όλους τους κλάδους, καλύπτει τις βασικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. (θεωρίες μάθησης σε σχέση με τις Τ.Π.Ε., βασικές έννοιες διδακτικής, κατασκευή διδακτικού υλικού κλπ), την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου (θεωρητικό υπόβαθρο, εκπαιδευτικές πύλες, θέματα ασφάλειας διαδικτύου κλπ), τη μεθοδολογία της επιμόρφωσης ενηλίκων, τη μεθοδολογία μεικτής μάθησης (blended learning), την παιδαγωγική χρήση εργαλείων γενικής χρήσης, την παιδαγωγική αξιοποίηση εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0 (blogs, wikis, social networks κ.α.), τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας και την αποδοτική χρήση τους μέσα στην σχολική τάξη, γενικά θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού (χαρακτηριστικά, κατηγορίες, γενικές αρχές σχεδιασμού κλπ), την επεξεργασία πολυμεσικού υλικού, την ανάπτυξη μικρο-εφαρμογών, την εκμάθηση χρήσης και εκπαιδευτικής αξιοποίησης των συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learning Management Systems) και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στοιχεία τεχνικής υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων. Στο ειδικό του μέρος, που εξαρτάται από τον κλάδο ή τη συστάδα κλάδων εκπαιδευτικών, το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει τη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων των συγκεκριμένων κλάδων, την εκμάθηση και παιδαγωγική αξιοποίηση συγκεκριμένων λογισμικών, την εφαρμογή και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση των λογισμικών αυτών ή άλλων ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία των μαθημάτων των συγκεκριμένων κλάδων.


Στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης επιμορφωτών θα περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων, ως οργανικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα παράλληλα με την εκπαίδευση στα ΠΑ.Κ.Ε. και είναι δυνατόν να περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: παρατήρηση ή/και διεξαγωγή διδασκαλίας σε σχολείο με αξιοποίηση Τ.Π.Ε., παρατήρηση ή/και διεξαγωγή επιμόρφωσης σε Κ.Σ.Ε.. Το παραπάνω σχήμα αποβλέπει στην καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευόμενους μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη και στην άντληση εμπειρίας από την εφαρμογή αυτή προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη η εκπαίδευση μέσα στα ΠΑ.Κ.Ε.. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους οι επιμορφωτές θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διαδικασία πιστοποίησης, για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Πιστοποιούνται και εντάσσονται στο Μητρώο οι υποψήφιοι που θα ανταποκριθούν επιτυχώς σε δοκιμασίες πιστοποίησης, οι οποίες διενεργούνται κεντρικά.