Υποβολή Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Α' και Β' Φάση)

 

Πώς υποβάλλουν αιτήσεις οι εκπαιδευτικοί για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση Β’ Επιπέδου;

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τα διαθέσιμα, για κάθε μια περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., προγράμματα των Κ.Σ.Ε. και υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου http://e-pimorfosi.cti.gr/mis και με χρήση των κωδικών που τους έχουν αποδοθεί κατά την πιστοποίηση τους στο Α’ Επίπεδο, στα επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν την ειδικότητά τους. Τυχόν εξειδικεύσεις σχετικά με την εντοπιότητα των δυνητικών επιμορφούμενων ενός προγράμματος (πχ. στην περίπτωση προγραμμάτων «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης), γίνονται γνωστές στους ενδιαφερόμενους μέσω του περιβάλλοντος υποβολής αιτήσεων του Πληροφοριακού συστήματος.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών και η κατανομή τους στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνεται σε 2 φάσεις:

 • Α΄ Φάση: Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής και λαμβάνουν αυτόματα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, έναν τυχαίο αριθμό για την συμμετοχή τους στην κλήρωση που θα ακολουθήσει σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων στα προγράμματα της επιλογής τους. Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει τα προγράμματα στα οποία επιθυμεί να συμμετάσχει για μία, εν γένει, Διεύθυνση Εκπαίδευσης της επιλογής του, και τα κατατάσσει με σειρά προτίμησης. Θα ακολουθήσει η διαδικασία κατανομής – κλήρωσης των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης της επιλογής τους.
 • Β’ Φάση: Στη συνέχεια, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης (επιτυχόντες, επιλαχόντες εκπαιδευτικοί) και δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης κενών θέσεων, ιδίως σε προγράμματα που δεν συμπλήρωσαν ικανό αριθμό αιτήσεων ενδιαφερομένων προκειμένου να υλοποιηθούν, τόσο με επικαιροποίηση των επιλογών σε αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν κληρώθηκαν, όσο και με νέες αιτήσεις. Συγκεκριμένα, δυνατότητα υποβολής ή επικαιροποίησης αίτησης σε αυτή τη φάση θα έχουν:
  1. οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την Α’ Φάση δεν κληρώθηκαν και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν,
  2. επιλαχόντες σε προγράμματα που συμπληρώθηκαν κατά την Α’ φάση και πρόκειται να υλοποιηθούν,
  3. άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν νέα αίτηση σε αυτή τη φάση.

Η κατανομή/ τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα παραπάνω προγράμματα στη Β’ φάση, γίνεται άμεσα κατά σειρά απόλυτης χρονικής προτεραιότητας.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης τύπου ΙΙb απευθύνονται κύρια σε εκπαιδευτικούς απομονωμένων – νησιωτικών περιοχών (βλέπε επίσης  Πρόσκληση).

Το εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος για την υποβολή αίτησης εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Πώς ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί για το αποτέλεσμα της κλήρωσης στην λήξη της Α’ Φάσης;

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ανακοινώνεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (Α’ φάση), προσωπικά σε κάθε εκπαιδευτικό και μόνο μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα του έργου http://e-pimorfosi.cti.gr/mis με χρήση των κωδικών τους.

 

Ποια τα πιθανά αποτελέσματα της κλήρωσης κατά τη λήξη της Α’ Φάσης των αιτήσεων των εκπαιδευτικών;

Ο εκπαιδευτικός που είχε συμμετάσχει με αίτηση κατά την Α’ φάση ενημερώνεται από το σύστημα για το αποτέλεσμα της κλήρωσης:

 • Επιτυχόντες, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν σε πρόγραμμα που πρόκειται να υλοποιηθεί.
 • Επιλαχόντες, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν σε πρόγραμμα αλλά με σειρά κατάταξης – βάσει του τυχαίου αριθμού κλήρωσης – μεγαλύτερης της δυναμικότητας του προγράμματος.
 • Κληρωμένοι, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν και έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που δεν συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται και στην Β’ Φάση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών προκειμένου να συμπληρώσουν ικανό αριθμό και να μπορούν να υλοποιηθούν.
 • Μη κληρωθέντες, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που δεν κληρώθηκαν και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν.

 

Ποιοι έχουν δυνατότητα υποβολής ή επικαιροποίησης αίτησης κατά την Β’ Φάση;

Δυνατότητα υποβολής ή επικαιροποίησης αίτησης κατά την Β’ Φάση αιτήσεων εκπαιδευτικών έχουν:

 • Εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την Α’ Φάση δεν κληρώθηκαν και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν.
 • Επιλαχόντες σε προγράμματα που συμπληρώθηκαν κατά την Α’ Φάση και πρόκειται να υλοποιηθούν.
 • Άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν νέα αίτηση σε αυτή τη φάση.

 

Πώς γίνεται η κατανομή/ τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα προγράμματα κατά την Β’ Φάση υποβολής των αιτήσεων των εκπαιδευτικών;

Η κατανομή/ τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα προγράμματα κατά την Β’ Φάση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών, γίνεται άμεσα κατά σειρά απόλυτης χρονικής προτεραιότητας.

 

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης είμαι «επιτυχών». Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω στη Β’ Φάση;

Ως επιτυχόντες χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν σε πρόγραμμα που πρόκειται να υλοποιηθεί.  Δεν χρειάζεται, εν γένει, να κάνουν κάποια ενέργεια κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης και η μετακίνησή τους σε άλλο πρόγραμμα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που δεν τους εξυπηρετεί το αποτέλεσμα της κλήρωσης ενημερώνουν σχετικά το ΚΣΕ με την έναρξη των εγγραφών ώστε η θέση τους να καλυφθεί από τη λίστα των επιλαχόντων.

 

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης είμαι «επιλαχών». Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω στη Β’ Φάση;

Ως επιλαχόντες χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν σε πρόγραμμα αλλά με σειρά κατάταξης – βάσει του τυχαίου αριθμού κλήρωσης – μεγαλύτερης της δυναμικότητας του προγράμματος. Το σύστημα ενημερώνει τον επιλαχόντα εκπαιδευτικό για τη σειρά κατάταξης που έχει στο σύνολο όλων των επιλαχόντων. Με βάση αυτή την πληροφορία ο επιλαχών έχει τη δυνατότητα στη Β’ φάση να αλλάξει / τροποποιήσει το πρόγραμμά του ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες συμμετοχής του σε πρόγραμμα επιμόρφωσης. Για παράδειγμα αλλαγή σε πρόγραμμα με διαθέσιμες θέσεις ή βελτίωση σειράς επιλαχόντα σε άλλο.

 

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης δεν κληρώθηκα σε κάποιο πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω στη Β’ Φάση;

Ως μη κληρωθέντες, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που δεν κληρώθηκαν και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα στη Β’ Φάση να αλλάξουν / τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης.

 

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης είμαι «κληρωμένος» σε κάποιο πρόγραμμα που έχει πολύ λίγες αιτήσεις. Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω στη Β’ Φάση;

Στην περίπτωση που υπάρχουν κληρωθέντες σε πρόγραμμα που δεν συγκέντρωσαν τον ελάχιστο, εν γένει, αριθμό συμμετοχών των 10 ατόμων, είναι πιθανό το πρόγραμμα αυτό να μην υλοποιηθεί. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα στη Β’ Φάση να αλλάξουν/ τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης.

 

Τι πρέπει να προσέχω στην περίπτωση τροποποίησης της αίτησής μου κατά την Β’ Φάση;

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν κατά την Α’ Φάση θα πρέπει αρχικά να ενημερωθούν σχετικά με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω της λειτουργίας «Αίτηση Επιμόρφωσης -> Υποβολή/Προβολή Αίτησης» πριν αποφασίσουν για την συμμετοχή τους στη Β’ Φάση υποβολής αιτήσεων.

Κατά την τροποποίηση της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι ΔΕΝ «μεταφέρουν» την κατάσταση «επιτυχών» που ενδεχομένως είχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα, ούτε την σειρά κατάταξης που είχαν αν η κατάστασή τους ήταν «επιλαχών». Η κατάστασή τους στο νέο πρόγραμμα εξαρτάται αποκλειστικά από το πλήθος των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί σε αυτό.

Κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης συστήνεται η περιοδική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την κατάσταση της αίτησής τους σε σχέση με το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει/ κληρωθεί ώστε να προβούν σε ενέργειες τροποποίησης της αίτησής τους και ενδεχομένως να αυξήσουν τις πιθανότητες συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης.

 

Παράδειγμα: Είμαι 10ος επιλαχών σε ένα πρόγραμμα με χωρητικότητα 15 ατόμων. Θα πρέπει να υποβάλλω αίτηση σε άλλο πρόγραμμα κατά την Β’ Φάση;

Το ότι είστε 10ος επιλαχών σε ένα πρόγραμμα με χωρητικότητα 15 ατόμων σημαίνει ότι 10 άτομα προηγούνται και θα πρέπει να αποχωρήσουν για να γίνετε επιτυχών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Εάν υπάρχει άλλο διαθέσιμο πρόγραμμα της ειδικότητάς σας που σας ενδιαφέρει και έχει λιγότερες αιτήσεις π.χ. πρόγραμμα χωρητικότητας 15 ατόμων που έχει 9 αιτήσεις, τότε σημαίνει ότι εάν υποβάλλετε αίτηση θα είστε 10ος και «επιτυχών» στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οπότε βελτιώνετε τη θέση σας και από «επιλαχών» γίνεστε «επιτυχών».

Εάν υπάρχει άλλο διαθέσιμο πρόγραμμα της ειδικότητάς σας που σας ενδιαφέρει και έχει λιγότερες αιτήσεις π.χ. πρόγραμμα χωρητικότητας 15 ατόμων που έχει 17 αιτήσεις, τότε σημαίνει ότι αν υποβάλλετε αίτηση θα είστε 3ος επιλαχών, άρα βελτιώνετε τη θέση σας και αυξάνετε τις πιθανότητες συμμετοχής σας σε πρόγραμμα επιμόρφωσης, σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα στο οποίο ήσασταν 10ος  επιλαχών.

 

Πότε γίνεται η τελική ενημέρωση για την κατάσταση της αίτησης που υπέβαλα στην Β’ Φάση;

Με την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση σχετικά με τη τελική κατάσταση της συμμετοχής τους, με χρήση των κωδικών τους, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis (επιλογή: «Αίτηση Επιμόρφωσης -> Προβολή Αποτελεσμάτων Κλήρωσης»).

 

Πότε ενημερώνονται τα ΚΣΕ που ανέλαβαν προγράμματα επιμόρφωσης;

Με την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών τα ΚΣΕ που ανέλαβαν την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης φροντίζουν να επικοινωνήσουν με τους επιτυχόντες στο πρόγραμμά τους εκπαιδευτικούς και να προχωρήσουν στις εγγραφές τους.