Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 1: Φιλολογικά), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κουτσογιάννη, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ΄ Γυμνασίου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Η επιλογή του θέματος  αντλήθηκε από το Δ΄ μέρος, Παραγωγή λόγου-Διαθεματική εργασία, της 7ης ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας (Γ΄Γυμνασίου) και ανταποκρίνεται στους στόχους του ΑΠΣ (βιβλίο εκπαιδευτικού σελ. 85, 88-89).

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές δουλεύοντας σε μικρές ομάδες πληροφορούνται για τα γκράφιτι μέσω του διαδικτύου, προκειμένου να τα γνωρίσουν και να είναι σε θέση να τοποθετηθούν για αυτά συνθέτοντας ένα σχετικό κείμενο ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Διαδραστικός πίνακας, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, κειμενογράφος, λογισμικό παρουσίασης, περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, ηλεκτρονικά λεξικά.

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 1: Φιλολογικά), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κουτσογιάννη, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ - Γ’  Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές, σε ομάδες, καλούνται να παίξουν ένα παιχνίδι με στόχο την παραγωγή ορισμών για διάφορες λέξεις και την αξιολόγηση των παραγόμενων κειμένων. Περιλαμβάνεται ένα σενάριο και δύο μ-δραστηριότητες με στόχο την εμβάθυνση στον κειμενικό τύπο του ορισμού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Διαδραστικός πίνακας, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, κειμενογράφος, λογισμικό παρουσίασης, περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, ηλεκτρονικά λεξικά, συνεργατικό νέφος.

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 1: Φιλολογικά), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κουτσογιάννη, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: A΄ και B΄ Λυκείου.

Διάρκεια: ~ για σενάριο 6 διδακτικές ώρες, για μ-σενάριο 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Αρχικά ο εκπαιδευτικός προβάλλει κεντρικά στον βιντεοπροβολέα ή στον διαδραστικό πίνακα κειμενικό υλικό που έχει ο ίδιος επιλέξει και συγκεκριμένα διαφορετικές χρονολογικά εκδοχές των ίδιων κειμενικών ειδών (π.χ. πρωτοσέλιδα εφημερίδων, διδακτικά εγχειρίδια, επιστολές, μηνύματα σε κινητό κ.λπ.). Καθώς προβάλλει κάθε παράδειγμα προκαλεί διερευνητική συζήτηση στην ολομέλεια, η οποία (συζήτηση) στοχεύει στο να αναγνωρίσουν οι μαθητές ορισμένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της νέας ψηφιακής κειμενικότητας και να κατανοήσουν πως τα ψηφιακά μέσα έχουν δημιουργήσει ιδιαιτερότητες στον λόγο και στα κείμενα, αλλά και στις διαδικασίες πρόσληψης και παραγωγής τους. Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια ο εκπαιδευτικός, έχοντας ρόλο περισσότερο συντονιστή, προωθεί τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ των μαθητών, δίνοντας επαρκή χρόνο στα παιδιά να σκεφτούν και να απαντήσουν, ενισχύοντας και την κατάθεση δικών τους εμπειριών και αναπαραστάσεων, θέτοντας ερωτήματα που προκαλούν την κριτική σκέψη τους και την ενεργό συμμετοχή τους. Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με μία σύνοψη των συμπερασμάτων της συζήτησης από τον εκπαιδευτικό. Σε δεύτερη φάση, και εφόσον οι μαθητές έχουν κατανοήσει στοιχειωδώς τι εννοείται με την έννοια «ψηφιακός λόγος» και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του, ακολουθεί ομαδική εργασία με θέμα διερεύνησης τις ποικίλες οπτικές που αναδεικνύονται σε διάφορα κείμενα σε σχέση με τον ψηφιακό λόγο. Ήδη, από τη συζήτηση που προηγήθηκε είναι πιθανόν οι μαθητές, κατά την κατάθεση προσωπικών τους εμπειριών και αναπαραστάσεων, να αναφέρουν και τις προσωπικές τους οπτικές για κάποια ζητήματα. Με αφόρμηση τις οπτικές αυτές ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στη δραστηριότητα ομαδικής διερεύνησης που θα ακολουθήσει και αναθέτει στις ομάδες διαφορετικά κείμενα, μέσω των οποίων προβάλλονται διαφορετικές όψεις και πτυχές για τον ψηφιακό λόγο. Σε τρίτη φάση ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των ομαδικών εργασιών στην ολομέλεια. Εκπρόσωποι των ομάδων (όπως αυτοί έχουν οριστεί από τα ίδια τα παιδιά) αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η διερεύνηση κάθε ομάδας. Με την ολοκλήρωση κάθε παρουσίασης, ο εκπαιδευτικός προωθεί και συντονίζει σύντομη συζήτηση στην ολομέλεια για το υπό διερεύνηση από τις ομάδες θέμα, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης κατανόησή του από τους μαθητές και να υποστηρίξει περαιτέρω ο εκπαιδευτικός σε τυχόν μαθησιακά κενά των παιδιών που μπορεί να εντοπίσει.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, λογισμικό παρουσιάσεων.