Γνωστικό Αντικείμενο: Άλγεβρα (τριγωνομετρία).

Δημιουργός: Ειρήνη Περυσινάκη - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 3: Μαθηματικά), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Πολυχρόνη Κυνηγό, Καθηγητή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β΄ Γυμνασίου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό συνδέεται με το 2ο Κεφάλαιο της Γεωμετρίας της Β' Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 6 - 8 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το θέμα του σεναρίου αφορά τη μελέτη της κλίσης μίας ευθείας μέσα από τη διερεύνηση της κλίσης μιας σκάλας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με διαφορετικές τιμές του ύψους και του πλάτους των σκαλοπατιών μιας σκάλας και έτσι να διερευνήσουν τα γεωμετρικά στοιχεία που καθορίζουν την κλίση μιας σκάλας και κατ' επέκταση μιας ευθείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη σχέση της κλίσης μιας ευθείας (α) με το λόγο της οριζόντιας απομάκρυνσης και της κατακόρυφης ανύψωσης ενός σημείου της ευθείας σε σχέση με ένα σταθερό προεπιλεγμένο σημείο της και (β) με το μέτρο της οξείας γωνίας που σχηματίζει η ευθεία με τον ορίζοντα.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Χελωνόσφαιρα, φύλλα εργασίας.

Γνωστικό Αντικείμενο: Άλγεβρα.

Δημιουργός: Καλλιόπη Αρδαβάνη - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 3: Μαθηματικά), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Πολυχρόνη Κυνηγό, Καθηγητή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α' Λυκείου και με κατάλληλες προσαρμογές στις Β΄ - Γ' Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 2 - 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το θέμα του σεναρίου αφορά τη μελέτη της συνάρτησης y=αx+β και τη χρήση της ως εργαλείο για τη διερεύνηση και επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων. Η διαδικασία που προτείνεται στο συγκεκριμένο σενάριο κατά μία έννοια "αντιστρέφει" την παραδοσιακή διαδικασία που ακολουθείται στη συνήθη διδακτική πρακτική για τη μελέτη των συναρτήσεων και τη λύση των προβλημάτων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες δεν έχουν δεδομένη τη συνάρτηση, ώστε μέσω της μελέτης της να απαντήσουν στα ερωτήματα του προβλήματος. Αντίθετα, μέσω των δραστηριοτήτων του σεναρίου εμπλέκονται σε διαδικασίες προσέγγισης ερευνητικών δεδομένων και μέσω αυτών οδηγούνται στην κατασκευή της συνάρτησης. Αυτή ακριβώς η διαδικασία δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμη με τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας, ενώ αντίθετα ενθαρρύνεται με τη χρήση του προτεινόμενου λογισμικού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Function Probe, φύλλα εργασίας, Geogebra.