Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή, Μαθηματικά, Πληροφορική, Διδασκαλία μαθητών με κινητικές αναπηρίες.

Δημιουργός: Χρυσάγης Νικόλαος Σταύρος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 12: Ειδική Αγωγή), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βενέττα Λαμπροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Δ΄ τάξη Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Το σενάριο είναι σε συμφωνία με την ενότητα «ψυχοκινητική αγωγή» του ηλεκτρονικού βιβλίου της Φυσικής Αγωγής Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Επιπρόσθετα, ο προσανατολισμός στον χώρο αποτελεί διδακτική ενότητα σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες ηλικίας μεγαλύτερης των 7-8 ετών, σύμφωνα με  τα αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής και το βιβλίο εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η ικανότητα προσανατολισμού στον χώρο συνδέεται επίσης με την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή και η αντίληψη των αριθμών. 

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Η ικανότητα προσανατολισμού αναφέρεται στην κατανόηση της θέσης των αντικειμένων και του εαυτού μας στον χώρο καθώς και στην μεταξύ τους σχέση. Αναπτύσσεται από την παιδική ηλικία, μας βοηθά στο να κινηθούμε στον χώρο και συνδέεται με την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή και η αντίληψη των αριθμών. Οι μαθητές με κινητικές αναπηρίες εξαιτίας της περιορισμένης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον παρουσιάζουν συχνά δυσκολίες στην έννοια του προσανατολισμού. Συνεπώς, η κατανόησή της είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κινητική και γνωστική τους ανάπτυξη.

Το σενάριο αποτελείται από 3 φάσεις: Η πρώτη φάση (2 διδακτικές ώρες) πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής και περιλαμβάνει τη χρήση λογισμικών εξάσκησης και πρακτικής στην έννοια του προσανατολισμού. Η δεύτερη φάση (1 διδακτική ώρα) αφορά στο βιωματικό μέρος, με κινητικές δραστηριότητες στο κλειστό γυμναστήριο. Η τρίτη φάση (1 διδακτική ώρα)  υλοποιείται στην αίθουσα πληροφορικής όπου χρησιμοποιούνται λογισμικά σε μορφή παιχνιδιού για την εμπέδωση της γνώσης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:  Λογισμικά και διαδικτυακά περιβάλλοντα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια (Φωτόδεντρο, Jele, ΙΕΠ).