Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή, Μαθηματικά, Πληροφορική, Διδασκαλία μαθητών με κινητικές αναπηρίες.

Δημιουργός: Χρυσάγης Νικόλαος Σταύρος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 12: Ειδική Αγωγή), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικούς υπευθύνους την κ. Βενέττα Λαμπροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών και τον κ. Κλήμη Άντζακα, Επίκουρο Καθηγητή Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Δ΄ τάξη Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Το σενάριο είναι σε συμφωνία με την ενότητα «ψυχοκινητική αγωγή» του ηλεκτρονικού βιβλίου της Φυσικής Αγωγής Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Επιπρόσθετα, ο προσανατολισμός στον χώρο αποτελεί διδακτική ενότητα σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες ηλικίας μεγαλύτερης των 7-8 ετών, σύμφωνα με  τα αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής και το βιβλίο εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η ικανότητα προσανατολισμού στον χώρο συνδέεται επίσης με την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή και η αντίληψη των αριθμών. 

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Η ικανότητα προσανατολισμού αναφέρεται στην κατανόηση της θέσης των αντικειμένων και του εαυτού μας στον χώρο καθώς και στην μεταξύ τους σχέση. Αναπτύσσεται από την παιδική ηλικία, μας βοηθά στο να κινηθούμε στον χώρο και συνδέεται με την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή και η αντίληψη των αριθμών. Οι μαθητές με κινητικές αναπηρίες εξαιτίας της περιορισμένης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον παρουσιάζουν συχνά δυσκολίες στην έννοια του προσανατολισμού. Συνεπώς, η κατανόησή της είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κινητική και γνωστική τους ανάπτυξη.

Το σενάριο αποτελείται από 3 φάσεις: Η πρώτη φάση (2 διδακτικές ώρες) πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής και περιλαμβάνει τη χρήση λογισμικών εξάσκησης και πρακτικής στην έννοια του προσανατολισμού. Η δεύτερη φάση (1 διδακτική ώρα) αφορά στο βιωματικό μέρος, με κινητικές δραστηριότητες στο κλειστό γυμναστήριο. Η τρίτη φάση (1 διδακτική ώρα)  υλοποιείται στην αίθουσα πληροφορικής όπου χρησιμοποιούνται λογισμικά σε μορφή παιχνιδιού για την εμπέδωση της γνώσης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:  Λογισμικά και διαδικτυακά περιβάλλοντα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια (Φωτόδεντρο, Jele, ΙΕΠ).

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα, Πληροφορική, Διατροφή και Υγεία, Διδασκαλία μαθητών στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ).

Δημιουργός: Στεφανία Φούσκα - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 12: Ειδική Αγωγή), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικούς υπευθύνους την κ. Βενέττα Λαμπροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών και τον κ. Κλήμη Άντζακα, Επίκουρο Καθηγητή Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Τάξη Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ).

Μεθοδολογική Προσέγγιση: Η εφαρμογή του σεναρίου στηρίζεται στις αρχές της δομημένης εκπαίδευσης TEACCH καθώς και στην ομαδοσυνεργατική μάθηση.

Διάρκεια: ~ 1 φορά την εβδομάδα για 1 διδακτική ώρα επί 3 εβδομάδες.

Σύντομη Περιγραφή: Το παρόν σενάριο εφαρμόζεται για την περίπτωση μαθητών με ΔΑΦ που φοιτούν στην Α’ Τάξη Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και αποσκοπεί στην εκπαίδευση σε σωστές διατροφικές συνήθειες των μαθητών και στην κατανόηση σχετικού περιεχομένου γλωσσικών κειμένων, με τη χρήση των ΤΠΕ, ώστε να τρέφονται ορθά αλλά και να κατανοούν το εννοιολογικό περιεχόμενο όρων που αφορούν τη διατροφή.

Οι μαθητές με ΔΑΦ που συμμετέχουν κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το DSM 5 στην κατηγορία (2). Δηλαδή έχουν ανάγκη συστηματικής υποστήριξης. Οι δυσκολίες τους εντοπίζονται τόσο στην επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση όσο και στο νοητικό τους δυναμικό, καθώς έχουν χαρακτηριστεί ως μαθητές με ελαφριά νοητική υστέρηση ή οριακή νοημοσύνη.

Με την εφαρμογή του σεναρίου αναμένεται οι μαθητές με ΔΑΦ να κατανοήσουν το εννοιολογικό περιεχόμενο διατροφικών όρων, να μπορούν να χρησιμοποιούν και οι ίδιοι ορθά τη διατροφική ορολογία, βελτιώνοντας τη γλωσσική τους δεξιότητα και να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Επεξεργασία κειμένου, περιήγηση στο διαδίκτυο, δραστηριότητες για τη διατροφή και τις διατροφικές συνήθειες από το Φωτόδεντρο.

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνικές δεξιότητες - Διαπροσωπικές σχέσεις, Γλώσσα, Εικαστικά, Πληροφορική, Μελέτη Περιβάλλοντος, Διδασκαλία μαθητών με μέτριες νοητικές δυσκολίες.

Δημιουργός: Θεώνη Μαυρογιάννη -Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 12: Ειδική Αγωγή), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικούς υπευθύνους την κ. Βενέττα Λαμπροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών και τον κ. Κλήμη Άντζακα, Επίκουρο Καθηγητή Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο.

Σύνδεση με το ΑΠΣ:  Τα ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ για μαθητές με νοητικές δυσκολίες στους τομείς προτεραιοτήτων προτείνουν τη συναισθηματική οργάνωση και στις δεξιότητες που προτείνονται είναι η αναγνώριση συναισθημάτων σε καταστάσεις στην καθημερινή ζωή και τρόποι διαχείρισης και μείωσης ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο, θα βελτιώσουν τις λεκτικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες εκφράζοντας τις απόψεις τους και περιγράφοντας τα δικά τους συναισθήματα και βιώματα. Η χρήση του Η/Υ ενισχύει τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και αυτονομίας και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

Διάρκεια: ~ 30’ - 45’ λεπτά ανά δραστηριότητα για περίπου 1 εβδομάδα.

Σύντομη Περιγραφή: Η συναισθηματική οργάνωση και η καλή συναισθηματική κατάσταση των μαθητών με νοητικές δυσκολίες αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής τους. Μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο θα γίνει προσπάθεια οι μαθητές με νοητική αναπηρία να κατακτήσουν τη δεξιότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων σε καταστάσεις καθημερινής ζωής και να είναι σε θέση να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί εστιάζει, στην παρούσα φάση, στην αναγνώριση και την έκφραση των βασικών συναισθημάτων (χαρά, λύπη, φόβος, θυμός).

Μέσα από τη χρήση Η/Υ και εκπαιδευτικών λογισμικών, θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Λογισμικό αισθητικής έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint). Ψηφιακό υλικό και ψηφιακές από το διαδίκτυο, εννοιολογικός χάρτης (Popplet).

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα, Διδασκαλία κωφών / βαρήκοων μαθητών.

Δημιουργός: Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 12: Ειδική Αγωγή), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικούς υπευθύνους την κ. Βενέττα Λαμπροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών και τον κ. Κλήμη Άντζακα, Επίκουρο Καθηγητή Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ Τάξη Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Η διδακτική αυτή πρόταση συνδέεται με τον θεματικό κύκλο της 3ης Ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ ́ Γυμνασίου «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί» και πιο συγκεκριμένα με το κείμενο «Στη θέση του άλλου» (σελ. 47) που αφορά στα άτομα με σωματικές αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνδέεται άμεσα και με το μάθημα της Πληροφορικής λόγω χρήσης του εργαστηρίου αλλά και γιατί αποτελεί μια καλή ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης και αξιοποίησης της γνώσης των μαθητών στη χρήση Η/Υ.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Λογισμικό παρουσίασης, περιήγηση στο διαδίκτυο.

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική, ΤΠΕ, Διδασκαλία μαθητών με οπτική αναπηρία.

Δημιουργός: Δημήτριος Τσώνος -Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 12: Ειδική Αγωγή), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικούς υπευθύνους την κ. Βενέττα Λαμπροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών και τον κ. Κλήμη Άντζακα, Επίκουρο Καθηγητή Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού σχολείο, μαθητές με χαμηλή όραση.

Σύνδεση με το ΑΠΣ:  Η ρύθμιση του Η/Υ με τη χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (Υ/Τ), και συγκεκριμένα του μεγεθυντή οθόνης, για την πρόσβαση του μαθητή στην πληροφορία αποτελεί ένα βασικό εργαλείο που η εφαρμογή του εκτείνεται σε όλα τα μαθήματα. Η Πληροφορική είναι το βασικό γνωστικό αντικείμενο του διδακτικού σεναρίου. Βέβαια, ο/ η διδάσκων/ ουσα  μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του μαθητή.

Διάρκεια: 2 φορές την εβδομάδα, ~  30’ με 45’ λεπτά ανά δραστηριότητα, 1 εβδομάδα για την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων.

Σύντομη Περιγραφή: Η αλληλεπίδραση του χρήστη με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) είναι αμφίδρομη. Ως είσοδος στον Η/Υ νοούνται οι εντολές που δίνει ο χρήστης μέσω των συσκευών εισόδου (πληκτρολόγιο, ποντίκι, μικρόφωνο) και ως έξοδος οι πληροφορίες που λαμβάνει μέσω των συσκευών εξόδου (π.χ. οθόνη, εκτυπωτής, ηχεία, ανανεώσιμη οθόνηBraille). Πλέον όλα τα πληροφοριακά συστήματα (Η/Υ, κινητό,tablet) μπορούν να ρυθμιστούν για τη βέλτιστη και γρήγορη αλληλεπίδραση του εκάστοτε χρήστη ανάλογα με τις ανάγκες. Στο παρόν σενάριο γίνεται προσπάθεια οι μαθητές με οπτική αναπηρία και συγκεκριμένα με χαμηλή όραση, να κατακτήσουν τη δεξιότητα ρύθμισης του Η/Υ για την προβολή του γραφικού περιβάλλοντός (Graphical User Interface-GUI) ανάλογα με τις προτιμήσεις τους και το περιβάλλον χρήσης. Επίσης, να εξοικειωθούν με τις τρέχουσες δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος χρησιμοποιώντας τον μεγεθυντή οθόνης που παρέχεται από αυτό.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Χρήση του Μεγεθυντή Οθόνης από το Λειτουργικό Σύστημα του Η/Υ, Graphical User Interface-GUI.