Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα με διαθεματική προσέγγιση μέσω του μαθήματος των Μαθηματικών και των Η/Υ.

Δημιουργός: Γεωργία Γύφτουλα, Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας – Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: ΣΤ’ Δημοτικού / Επίπεδο Α2.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Σύνδεση με το Κεφάλαιο 2: ‘Going Shopping’. Διαθεματική σύνδεση με την ενότητα 3 του βιβλίου των Μαθηματικών (υποενότητες που αφορούν τον υπολογισμό αναλογιών και ποσοστών).

Διάρκεια: ~ 6 διδακτικές ώρες (3 σε εργαστήριο Η/Υ και 1 στο χώρο εστίασης του σχολείου).

Σύντομη Περιγραφή: Με στόχο να συμμετέχουμε ενεργά στην υποδοχή και φιλοξενία καλεσμένων εκπαιδευτικών στο σχολείο μας και στηριζόμενοι σε διερευνητικού και βιωματικού τύπου δραστηριότητες:  ετοιμάζουμε ένα παραδοσιακό πρωινό της πατρίδας μας, ερευνούμε το Διαδίκτυο και καταγράφουμε συνταγές και πληροφορίες δημιουργώντας ένα πολυτροπικού τύπου σημειωματάριο, ανακαλούμε και χρησιμοποιούμε λεξιλόγιο για την προφορική παρουσίαση του γεύματος, την κατασκευή μενού, προετοιμαζόμαστε με βάση ένα  φύλλο εργασίας για τη δουλειά στην κουζίνα και ετοιμάζουμε ένα βίντεο ή παρουσίαση με στιγμιότυπα από την φιλοξενία για να αναρτηθεί στη σελίδα του σχολείου.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη (infographic) και βίντεο, κατασκευή αφίσας, padlet, αξιοποίηση μηχανών αναζήτησης και δραστηριοτήτων από Φωτόδεντρο και από άλλες διαδικτυακές πηγές.