Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγή στις βασικές Αρχές Μηχανολογίας.

Δημιουργός: Φράγκου Στασινή - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 9: Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Κυπαρισσία Παπανικολάου, Καθηγήτρια, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Παιδαγωγικό Τμήμα.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Λυκείου ΕΠΑ.Λ.

Διάρκεια: ~ 2 – 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Στο πλαίσιο της εισαγωγής στις βασικές Αρχές Μηχανολογίας οι μαθητές διδάσκονται τις θερμοδυναμικές μεταβολές τέλειων αερίων, τις σχέσεις των μεγεθών και τα αντίστοιχα διαγράμματα. Μέρος του αναλυτικού τους προγράμματος είναι επίσης και η μελέτη των θερμικών κύκλων έργου των ΜΕΚ. Στο σενάριο αυτό με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου οι μεταβολές προσεγγίζονται πειραματικά και οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να τα μελετήσουν χωρίς ιδιαίτερα απαιτητική μαθηματική επεξεργασία.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Εικονικό εργαστήριο θερμοδυναμικής Σ.Ε.Π. (Λογισμικό).

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος) – Εργαστηριακό μέρος.

Δημιουργός: Παναγιώτου Δήμητρα - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 9: Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Κυπαρισσία Παπανικολάου, Καθηγήτρια, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Παιδαγωγικό Τμήμα.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: B’ ΕΠΑ.Λ.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στο "Κεφάλαιο 5: Ηλεκτρικό κύκλωμα - Νόμος του Ωμ και κανόνες του Κίρκωφ" του μαθήματος Ηλεκτροτεχνίας (Εργαστηριακό μέρος) του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Στους μαθητές δίνονται παραδείγματα με την πρακτική εφαρμογή του νόμου του Ωμ σε κυκλώματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους. Καλούνται να σκεφτούν και να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το τι θα συνέβαινε στο ρεύμα ενός κυκλώματος αν βάζαμε μία μεγαλύτερη αντίσταση - κατανάλωση ή τι θα συνέβαινε αν αυξάναμε την τάση τροφοδοσίας του. Στη συνέχεια, ανακαλούνται οι πρότερες γνώσεις των μαθητών και ο εκπαιδευτικός θέτει ερευνητικά ερωτήματα. Έπειτα οι μαθητές με τη βοήθεια του Φύλλου Εργασίας, το οποίο ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί ως εργαλείο για να κατευθύνει την εξερεύνηση, μελετούν τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στο προηγούμενο στάδιο. Τέλος, γίνεται ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μαθητών, δίδονται διευκρινίσεις, οικοδομείται η νέα γνώση και εξάγονται συμπεράσματα που σχετίζονται με το ερευνητικό ερώτημα.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Λογιστικά φύλλα, φύλλα εργασίας.

Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Αντοχή Υλικών.

Δημιουργός: Σοφία Χατζηλεοντιάδου - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 9: Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Κυπαρισσία Παπανικολάου, Καθηγήτρια, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Παιδαγωγικό Τμήμα.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: B’ ΕΠΑ.Λ.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Ο νόμος του Hooke παρουσιάζεται στο σχολικό εγχειρίδιο "Τεχνική Μηχανική Αντοχή Υλικών" (Κεφ. 5, σελ. 97). Τομείς ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες. Το σενάριο αποτελείται από δυο μέρη. Κάθε μέρος έχει διάρκεια 2 ώρες και μπορεί να διεξαχθεί σε διαφορετική ημέρα από το άλλο.

Σύντομη Περιγραφή: Το θέμα που πραγματεύεται το σενάριο αφορά στην πρόθεση ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού πόρου (wiki) από τους μαθητές, ο οποίος αφορά στην παρουσίαση του νόμου του Hooke. Για την ανάπτυξη αυτού του πόρου, με τίτλο «Ο νόμος του Hooke», δημιουργούνται νέοι, αλλά επίσης αξιοποιούνται κατόπιν αξιολόγησης υπάρχοντες, ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι. Η συγκρότηση των εκπαιδευτικών πόρων αποτελεί το στόχο του σεναρίου (και όχι η ανάπτυξη του wiki).

Το πρώτο μέρος εστιάζει στην οικοδόμηση γνώσης σχετικά με τον νόμο του Hooke και στην παραγωγή εκπαιδευτικών πόρων γραφικής απεικόνισης (γραφήματα). Στο δεύτερο μέρος, οι μαθητές διερευνούν υπάρχοντες εκπαιδευτικούς πόρους προκειμένου να συλλέξουν πολλαπλές αναπαραστάσεις του νόμου του Hooke για να συνθέσουν τον εκπαιδευτικό πόρο «ο νόμος του Hooke».

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Λογισμικό λογιστικών φύλλων, Phet, περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, φύλλα εργασίας.

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογία.

Δημιουργός: Κώστας Ασημακόπουλος & Αγορίτσα Γόγουλου - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 9: Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Κυπαρισσία Παπανικολάου, Καθηγήτρια, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Παιδαγωγικό Τμήμα.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: B’ ΕΠΑ.Λ.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Τα διαστημόμετρα ή παχύμετρα βρίσκονται στην ύλη του μαθήματος Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών της Β' τάξης του τομέα Μηχανολογίας του ΕΠΑ.Λ. αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα των μηχανολόγων για τη μέτρηση αντικειμένων μικρών διαστάσεων. Επιπρόσθετα, τα παχύμετρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις τεχνικές ειδικότητες στο μάθημα Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία της Α' τάξης του ΕΠΑ.Λ. και στα μαθήματα της Τεχνολογίας του Γυμνασίου. Όσον αφορά στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού  και στον Τομέα Δομικών Έργων του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εργαστηριακά μαθήματα για τη μέτρηση αντικειμένων μικρών διαστάσεων.

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Στους μαθητές δίνονται ένας μεταλλικός κανόνας και τρία διαφορετικά παχύμετρα 1/10, 1/20 και 1/50. Ο εκπαιδευτικός τους θέτει συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις διαφορές του μεταλλικού κανόνα από το παχύμετρο και την ανάγκη που μας οδηγεί στη χρήση παχύμετρων. Στη συνέχεια ανακαλούνται οι πρότερες γνώσεις των μαθητών και ο εκπαιδευτικός θέτει ερευνητικά ερωτήματα. Έπειτα, οι μαθητές με τη βοήθεια του Φύλλου Εργασίας - το οποίο ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί ως εργαλείο για να κατευθύνει τη διερεύνηση – μελετούν ένα αλληλεπιδραστικό video και απαντούν στα ερωτήματα που έχει ενσωματωμένα το video αλλά και σε αυτά του φύλλου εργασίας. Εν συνεχεία, καλούνται να συζητήσουν στην ολομέλεια τις απαντήσεις που έδωσαν ώστε να έχουν ανατροφοδότηση. Τέλος, γίνεται ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μαθητών, δίδονται διευκρινίσεις, οικοδομείται η νέα γνώση και εξάγονται συμπεράσματα που σχετίζονται με το ερευνητικό ερώτημα.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Λογισμικό επεξεργασίας video, περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, φύλλα εργασίας.

Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Αντοχή Υλικών.

Δημιουργός: Γεώργιος ΒουνάτσοςΤο σενάριο περιλαμβάνεται στο πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό της Συστάδας «Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί», το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του υποέργου «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.» της παρούσας Πράξης, που υλοποιήθηκε από εννέα ελληνικά ΑΕΙ (Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης / ΠΑ.Κ.Ε.) με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για επιμορφωτικό υλικό που συντάχθηκε από συγγραφική ομάδα με επικεφαλής την επιστημονική υπεύθυνη για  την παραπάνω συστάδα εκ μέρους των ΠΑ.Κ.Ε., Μαρία Μουντρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), ως πρόσθετο - συμπληρωματικό του αντίστοιχου υλικού που αναπτύχθηκε και διατέθηκε για την εκπαίδευση των επιμορφωτών από τους φορείς υλοποίησης της Πράξης, Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος» και Ι.Ε.Π.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: B’ ΕΠΑ.Λ.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Η επίλυση δοκών και τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο Μηχανική Αντοχή Υλικών (κεφάλαιο 8ο , σελ. 187). Τομείς ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές με τη βοήθεια του Φύλλου Εργασίας καθοδηγούνται στην αναπαράσταση μιας εντατικής κατάστασης, με συγκεκριμένες τιμές μέτρου, κατεύθυνσης και θέσης του σημείου εφαρμογής της εξωτερικής δύναμης. Στη συνέχεια, οι μαθητές καθοδηγούνται στην αναπαράσταση μιας ακόμη εντατικής κατάστασης με διαφοροποιημένα αυτή τη φορά χαρακτηριστικά της εξωτερικής δύναμης, και τους ζητείται να επαναλάβουν τις διαδικασίες παρατήρησης και καταγραφής των αποτελεσμάτων. Έπειτα, οι μαθητές με τη βοήθεια του Φύλλου Εργασίας καλούνται να πειραματιστούν με το μαθησιακό αντικείμενο και στη συνέχεια να διατυπώσουν μια απάντηση-πρόβλεψη σε μία ερώτηση-πρόβλημα που τους τίθεται, με βάση τις παρατηρήσεις τους. Τέλος προτείνονται δραστηριότητες ελέγχου των προβλέψεων των μαθητών και ακολουθεί συζήτηση και ανατροφοδότηση πάνω στα αποτελέσματα που προκύπτουν.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Αξιοποίηση δραστηριοτήτων από Φωτόδεντρο, φύλλα εργασίας, βιντεοπροβολέας.