Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική επιστήμη.

Δημιουργός: Καλτσάς Σπύρος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Λυκείου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στο 3ο Κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και συγκεκριμένα στην ενότητα 3.6 με τίτλο «Κοινωνικές ανισότητες».

Διάρκεια: ~ 1 διδακτική ώρα.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να κατανοήσoυν οι μαθητές τους παράγοντες που μορφοποιούν και δίνουν περιεχόμενο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα και τον τρόπο που η οργάνωση της πραγματικότητας αυτής συνδέεται με την ανθρώπινη ευημερία και δικαιοσύνη. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Διαδραστικός πίνακας, PrimaryPad, φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο.

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική επιστήμη.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Λυκείου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στη 1ο Κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» και συγκεκριμένα στην ενότητα 1 με τίτλο «Δημοκρατία».

Διάρκεια: ~ 1 διδακτική ώρα.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με έννοιες με τις οποίες έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά. Επιπλέον, στο πλαίσιο του σεναρίου και σε συμφωνία με το εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες «μελετούν και στοχάζονται, αναπτύσσουν ικανότητες και στάσεις, καλλιεργούν την ερευνητική τους σκέψη και δημιουργούν, πάνω σε ένα πολύπλευρο και δυναμικό γνωστικό αντικείμενο».

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Διαδραστικός πίνακας, padlet, Google Forms,  φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο.

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική επιστήμη.

Δημιουργός: Καζάκου Μαρίνα - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ Λυκείου/ Ομάδα προσανατολισμού «Οικονομία και Πληροφορική».

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στο 1ο Κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και συγκεκριμένα στην ενότητα 7 με τίτλο «Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας», (iii) «Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων».

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την έννοια της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ). Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Ειδικότερα, το σενάριο χωρίζεται σε τρεις φάσεις: την προετοιμασία-παρουσιαση θεωρίας, την εφαρμογή και την αξιολόγηση.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, google drive, prezi, quizpedia, φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο και δραστηριοτήτων από Φωτόδεντρο.