Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική επιστήμη.

Δημιουργός: Ασημακόπουλος Γεώργιος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Λυκείου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στη 2η θεματική ενότητα  με τίτλο «Πολίτης και Δικαιώματα» του σχολικού βιβλίου «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία».

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με έννοιες, όπως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ενός πολίτη, τις οποίες καλούνται να διερευνήσουν συνεργατικά, φτιάχνοντας ένα συνεργατικό online ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια καλούνται να συνοψίσουν τις απαντήσεις που θα συλλέξουν από αυτό το ερωτηματολόγιο και να τις παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους. Το παρόν σενάριο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, επεξεργαστής κειμένου, διαδικτυακή υπηρεσία φόρμες (ερωτηματολόγια) google.

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική επιστήμη.

Δημιουργός: Ασημακόπουλος Γεώργιος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Λυκείου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στη 6η θεματική ενότητα  με τίτλο «Παγκοσμιοποίηση» του σχολικού βιβλίου «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία».

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με έννοιες με τις οποίες έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά, τις οποίες καλούνται να αποτυπώσουν συνεργατικά, φτιάχνοντας έναν συνεργατικό πληροφοριακό ιστότοπο. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, εργαλείο του συμμετοχικού ιστού (weebly), φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο.

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική επιστήμη.

Δημιουργός: Καζάκου Μαρίνα - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Λυκείου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στο 11ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου «Πολιτική Παιδεία» και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα «10.3 Οι Τράπεζες».

Διάρκεια: ~ 1 διδακτική ώρα.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με έννοιες με τις οποίες έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Ειδικότερα, το σενάριο χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις: την αφόρμηση, την υλοποίηση, την παρουσίαση και την αξιολόγηση.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, padlet, φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο.

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική επιστήμη.

Δημιουργός: Ασημακόπουλος Γεώργιος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Λυκείου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στο 10ο κεφάλαιο  με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του σχολικού βιβλίου «Πολιτική Παιδεία» και πιο συγκεκριμένα την ενότητα «10.5 Διάκριση των επιχειρήσεων».

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με έννοιες με τις οποίες έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά, τις οποίες καλούνται να αποτυπώσουν συνεργατικά, φτιάχνοντας μία συνεργατική παρουσίαση google. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσιάσεων (google), φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο.

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική επιστήμη.

Δημιουργός: Ασημακόπουλος Γεώργιος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Λυκείου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στη 6η θεματική ενότητα  με τίτλο «Παγκοσμιοποίηση» του σχολικού βιβλίου «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία».

Διάρκεια: ~ 1 διδακτική ώρα.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσoυν τους κοινωνικούς θεσμούς ως αναγκαίους για την οργάνωση και λειτουργία της κοινωνίας και να συνδέσουν τις γνώσεις τους για την κοινωνική μεταβολή με την αλλαγή των κοινωνικών θεσμών. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, εργαλείο του συμμετοχικού ιστού (mindmup), φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο.