Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγγλική γλώσσα (προαιρετικά).

Δημιουργός: Μαρία Μαχαιρίδου - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ΄ Γυμνασίου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής, 2011. Σκοπός 3: Ανάπτυξη επιπέδου φυσικής κατάστασης για την υγεία. Στόχος 4: Απόκτηση στοιχείων φυσικής κατάστασης που προάγουν την υγεία.

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες δια ζώσης και 1 ώρα από απόσταση (εκτιμώμενος χρόνος φόρτου εργασίας).

Σύντομη Περιγραφή: Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να καθίσουν ανά 3/άδα/ομάδα συνεργασίας στα γραφεία με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στη συνέχεια παρουσιάζει ένα βίντεο όπου παράλληλα με την παρακολούθησή του οι μαθητές σημειώνουν σε αρχείο κειμένου λέξεις- κλειδιά από το περιεχόμενο του βίντεο, σχετικά με στοιχεία φυσικής κατάστασης, οφέλη της ήπιας φυσικής δραστηριοποίησης στην υγεία κ.α. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει έπειτα υλικό από ιστοσελίδα και με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδραστικού πίνακα και σε συνεργασία με τους μαθητές, εντοπίζονται και επισημαίνονται στην ολομέλεια της τάξης, τα σημαντικότερα στοιχεία/πλεονεκτήματα της βάδισης στο φυσικό περιβάλλον, τα οποία και σημειώνουν στο αρχείο κειμένου τους. Έπειτα, οι μαθητές σε ομάδες δημιουργούν εννοιολογικό χάρτη με κατάλληλο λογισμικό, συμφωνούν για τον τρόπο και τον χρόνο της συνεργασίας τους και τον παρουσιάζουν στο τέλος στην ολομέλεια της τάξης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Διαδραστικός πίνακας, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, πηγές από το διαδίκτυο, δημιουργία ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης γνώσεων.

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Γεωγραφία, Πληροφορική.

Δημιουργός: Λαμπάκη Ολυμπία - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α' και Β' Λυκείου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής (Διγγελίδης, 2015): "Επιμέρους Σκοπός 1: Επιδεικνύει ικανότητα σε ένα εύρος αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την επίτευξη του στόχου της δια βίου άσκησης για υγεία και ποιότητα ζωής.", "Υποσκοπός 1.2: Αναπτύσσει νέες δεξιότητες σε καινούριες φυσικές δραστηριότητες (αθλήματα, χορούς κτλ)", "Επιμέρους Σκοπός 4: Επιδεικνύει υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά, σεβασμό στη διαφορετικότητα, κατανόηση του άλλου φύλου και έχει αναπτύξει κατάλληλες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που συμβάλλουν στη δια βίου άσκηση και ποιότητα ζωής." και "Υποσκοπός4.2: Επιδεικνύει σεβασμό στη διαφορετικότητα και κατανόηση του άλλου φύλου, καθώς και των συμμαθητών του οποιασδήποτε μειονότητας (κατά το θρήσκευμα, την εθνότητα, κτλ) ή αναπηρίας".

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές παρακολουθούν την αρχική εισήγηση του εκπαιδευτικού μέσα από ένα διάγραμμα που σχηματοποιήθηκε με την εφαρμογή cacoo, καταθέτουν τις απορίες τους, απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης που τους θέτει και συνεργάζονται για την εκπόνηση της εργασίας τους. Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες των 4-5 ατόμων και κάθε ομάδα επιλέγει ένα άθλημα. Κάθε ομάδα αναζητά πληροφορίες και δημιουργεί διαφάνειες παρουσίασης. Γίνεται παρουσίαση στην αυλή ενός αθλήματος από κάθε ομάδα και επιτόπια αξιολόγηση, λήψη βίντεο με έξυπνα τηλέφωνα και καταγραφή ατομικού ημερολογίου ή ημερολογίου ομάδας με το λογισμικό penzu. Στη συνέχεια γίνεται συρραφή των σπουδαιότερων στοιχείων σε ψηφιακό βιβλίο και άλμπουμ φωτογραφιών. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση των γνώσεων μέσα από ερωτηματολόγια.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Λογισμικό παρουσίασης, λογισμικό καταγραφής βίντεο, ψηφιακό ερωτηματολόγιο, εφαρμογή cacoo, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, penzu.

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή.

Δημιουργός: Αποστολάκης Νικόλαος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α' Λυκείου.

Διάρκεια: ~ 6 διδακτικές ώρες και 5 εξ αποστάσεως συνεδρίες.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής (Διγγελίδης, 2015): 'Επιμέρους σκοπός 1: Επιδεικνύει ικανότητα σε ένα εύρος αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την επίτευξη του στόχου της δια βίου άσκησης για υγεία και ποιότητα ζωής." και "Επιμέρους σκοπός 4: Επιδεικνύει υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά, σεβασμό στη διαφορετικότητα, κατανόηση του άλλου φύλου και έχει αναπτύξει κατάλληλες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που συμβάλλουν στη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής.".

Σύντομη Περιγραφή: Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής αναφέρεται στις αξίες του Ολυμπισμού καθώς και στο σκοπό και τους στόχους της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Στην συνέχεια παρουσιάζει στους μαθητές τη μέθοδο των έξι καπέλων της σκέψης του Edward de Bono (2006) μέσα από το διαδραστικό πίνακα. Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής παρουσιάζει - διδάσκει τους βασικούς κανόνες ενός άγνωστου παιχνιδιού στους μαθητές και έπειτα χωρίζονται με τυχαίο τρόπο και δοκιμάζουν το παιχνίδι σε μικρές υποομάδες και γίνεται και τουρνουά. Διαβάζουν στη συνέχεια ένα συγκεκριμένο άρθρο και στον επεξεργαστή κειμένου αναπτύσσουν ένα κείμενο για το θέμα που πραγματεύεται το άρθρο που τους δόθηκε. Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής προβάλλει βίντεο και οι μαθητές αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν για να φτιάξουν μία ιστορία κόμικς όπου οι ήρωες θα παρουσιάζουν - προβάλλουν και υπερασπίζονται τις αρχές του αθλητισμού. Έπειτα θα μιλήσουν για τον ρατσισμό παρακολουθώντας συγκεκριμένο βίντεο  με τον Jesse Owens και θα καταγράψουν σε κείμενο ποιες αρετές του αναγνωρίστηκαν, τι αντιμέτωπισε, κλπ. Έπειτα θα παρουσιάσουν ιδέες για την καλλιέργεια αντιρατσιστικών συμπεριφορών, έχοντας παρακολουθήσει ένα άλλο βίντεο. Θα φτιάξουν έπειτα μία ψηφιακή αφίσα. Τέλος, ασχολούνται με τα στερεότυπα, ετοιμάζουν ένα σχετικό κείμενο και δημιουργούν έναν νοητικό χάρτη. Παρακολουθούν βίντεο και συζητούν για τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις στον χώρο του αθλητισμού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας, ιστολόγιο, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό δημιουργίας κόμικς, ψηφιακή αφίσα, νοητικός χάρτης, ερωτηματολόγιο.

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή.

Δημιουργός: Αποστολάκης Νικόλαος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α', Β' και Γ' Λυκείου.

Διάρκεια: ~ 1 διδακτική ώρα και 2 διδακτικές ώρες εξ αποστάσεως.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής (Διγγελίδης, 2015): 'Επιμέρους σκοπός 3: Ανάπτυξη και να διατήρηση ενός επιπέδου φυσικής κατάστασης για υγεία, μέσα από τη συστηματική συμμετοχή σε ένα εύρος σωματικών δραστηριοτήτων." και "Υποσκοπός 3.2. Ο μαθητής, λαμβάνει πρωτοβουλία συμμετοχής ή/και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται προκειμένου να γνωρίσει νέες φυσικές δραστηριότητες και αθλήματα με στόχο τη διασκέδαση, την κοινωνική αλληλεπίδραση.".

Σύντομη Περιγραφή: Παρουσιάζονται οι κανόνες της ξιφασκίας. Γίνεται κάποια προθέρμανση.  Ο εκπαιδευτικός προβάλλει από την δικτυακή αποστολή τη σειρά των διατατικών ασκήσεων και οι μαθητές βλέπουν και τις εκτελούν. Έπειτα παρακολουθούν σχετικά βίντεο.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο.

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή, Πληροφορική.

Δημιουργός: Λαμπάκη Ολυμπία - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σε συμφωνία με τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής.

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Στο εκπαιδευτικό σενάριο «Δες το ρολόι σου…» ενσωματώνεται μία από τις βασικότερες εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων, τα έξυπνα ρολόγια. To διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ) αφορά όλες τις συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο, οι οποίες διευκολύνουν την επικοινωνία, αναλύουν, αποστέλλουν δεδομένα με τη χρήση των ασύρματων δικτύων - σπίτια, ρούχα, οικιακές συσκευές, παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα (έξυπνα), έξυπνα ρολόγια κ.ά.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Λογιστικό φύλλο, έξυπνα κινητά τηλέφωνα, έξυπνα ρολόγια.