Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Διδασκαλία με ΤΠΕ.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 2: Φυσικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Ψύλλο, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Πυρήνας της διδασκαλίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι τα τρία φύλλα εργασίας τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα εργαλεία δύο αντιστοίχως εκπαιδευτικών λογισμικών προσομοίωσης ακολουθώντας εποικοδομητική και ομαδο συνεργατική  προσέγγιση με βάση το σχήμα πρόβλεψη- παρατήρηση - ερμηνεία και τον πειραματικό σχεδιασμό.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, λογισμικό «Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμνασίου. Ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο της φυσικής για τα παιδιά του γυμνασίου», PhET «Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο».

Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία, Χημική αντίδραση - Χημική εξίσωση. Διδασκαλία με ΤΠΕ.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 2: Φυσικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Ψύλλο, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά με έναν Η/Υ ανά 3 άτομα,  σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Η κάθε ομάδα των μαθητών εκτελεί τις πειραματικές διαδικασίες στο δικό της υπολογιστή . O εκπαιδευτικός έχει ρόλο υποστηρικτικό και συντονίζει τη διαδικασία. Ο διαδραστικός πίνακας χρησιμοποιείται συμπληρωματικά όταν ζητηθεί καθοδήγηση από τον καθηγητή. Πυρήνας της διδασκαλίας είναι τέσσερα φύλλα εργασίας τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα εργαλεία των εκπαιδευτικών λογισμικών που χρησιμοποιούνται.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, λογισμικό παρουσιάσεων, λογισμικό "Σ.Ε.Π. ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", PhET «Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα», λογισμικό "Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο", δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Γνωστικό Αντικείμενο: Άλγεβρα.

Δημιουργός: Καλλιόπη Αρδαβάνη - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 3: Μαθηματικά), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Πολυχρόνη Κυνηγό, Καθηγητή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α' Λυκείου και με κατάλληλες προσαρμογές στις Β΄ - Γ' Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 2 - 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το θέμα του σεναρίου αφορά τη μελέτη της συνάρτησης y=αx+β και τη χρήση της ως εργαλείο για τη διερεύνηση και επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων. Η διαδικασία που προτείνεται στο συγκεκριμένο σενάριο κατά μία έννοια "αντιστρέφει" τη παραδοσιακή διαδικασία που ακολουθείται στη συνήθη διδακτική πρακτική για την μελέτη των συναρτήσεων και τη λύση των προβλημάτων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες δεν έχουν δεδομένη τη συνάρτηση, ώστε μέσω της μελέτης της να απαντήσουν στα ερωτήματα του προβλήματος. Αντίθετα, μέσω των δραστηριοτήτων του σεναρίου εμπλέκονται σε διαδικασίες προσέγγισης ερευνητικών δεδομένων και μέσω αυτών οδηγούνται στην κατασκευή της συνάρτησης. Αυτή ακριβώς η διαδικασία δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμη με τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας, ενώ αντίθετα ενθαρρύνεται με τη χρήση του προτεινόμενου λογισμικού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Function Probe, φύλλα εργασίας, Geogebra.

Γνωστικό Αντικείμενο: Άλγεβρα (τριγωνομετρία).

Δημιουργός: Ειρήνη Περυσινάκη - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 3: Μαθηματικά), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Πολυχρόνη Κυνηγό, Καθηγητή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β΄ Γυμνασίου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό συνδέεται με το 2ο Κεφάλαιο της Γεωμετρίας της Β' Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 6 - 8 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το θέμα του σεναρίου αφορά τη μελέτη της κλίσης μίας ευθείας μέσα από τη διερεύνηση της κλίσης μιας σκάλας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με διαφορετικές τιμές του ύψους και του πλάτους των σκαλοπατιών μιας σκάλας και έτσι να διερευνήσουν τα γεωμετρικά στοιχεία που καθορίζουν την κλίση μιας σκάλας και κατ' επέκταση μιας ευθείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη σχέση της κλίσης μιας ευθείας (α) με το λόγο της οριζόντιας απομάκρυνσης και της κατακόρυφης ανύψωσης ενός σημείου της ευθείας σε σχέση με ένα σταθερό προεπιλεγμένο σημείο της και (β) με το μέτρο της οξείας γωνίας που σχηματίζει η ευθεία με τον ορίζοντα.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Χελωνόσφαιρα, φύλλα εργασίας.

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική, Δημιουργία και Έκφραση, Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος.

Δημιουργός: Λαμπίρη Ελένη, Παρίση Αικατερίνη - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 5: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Κόμη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ).

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Νηπιαγωγείο.

Διάρκεια: ~ 30’ ανά δραστηριότητα για περίπου 1 εβδομάδα.

Σύντομη Περιγραφή: Μέσα από το εκπαιδευτικό σενάριο θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τον πληροφορικό αλφαβητισμό των παιδιών και να αλλάξουμε τις αρχικές αναπαραστάσεις τους σχετικά με τους υπολογιστές. Θα πρέπει οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει ο υπολογιστής μέσω της χρήσης λογισμικών. Έτσι, θα εξοικειωθούν με το υπολογιστικό περιβάλλον, επιλύοντας προβλήματα μέσω αυτού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (ως συσκευή), επεξεργασία κειμένου, δημιουργία ιστολογίου (blog), λογισμικό αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας (Tux Paint).