Γνωστικό Αντικείμενο: Άλγεβρα.

Δημιουργός: Καλλιόπη Αρδαβάνη - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 3: Μαθηματικά), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Πολυχρόνη Κυνηγό, Καθηγητή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α' Λυκείου και με κατάλληλες προσαρμογές στις Β΄ - Γ' Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 2 - 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το θέμα του σεναρίου αφορά τη μελέτη της συνάρτησης y=αx+β και τη χρήση της ως εργαλείο για τη διερεύνηση και επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων. Η διαδικασία που προτείνεται στο συγκεκριμένο σενάριο κατά μία έννοια "αντιστρέφει" τη παραδοσιακή διαδικασία που ακολουθείται στη συνήθη διδακτική πρακτική για την μελέτη των συναρτήσεων και τη λύση των προβλημάτων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες δεν έχουν δεδομένη τη συνάρτηση, ώστε μέσω της μελέτης της να απαντήσουν στα ερωτήματα του προβλήματος. Αντίθετα, μέσω των δραστηριοτήτων του σεναρίου εμπλέκονται σε διαδικασίες προσέγγισης ερευνητικών δεδομένων και μέσω αυτών οδηγούνται στην κατασκευή της συνάρτησης. Αυτή ακριβώς η διαδικασία δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμη με τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας, ενώ αντίθετα ενθαρρύνεται με τη χρήση του προτεινόμενου λογισμικού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Function Probe, φύλλα εργασίας, Geogebra.

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική, Δημιουργία και Έκφραση, Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος.

Δημιουργός: Λαμπίρη Ελένη, Παρίση Αικατερίνη - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 5: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Κόμη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ).

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Νηπιαγωγείο.

Διάρκεια: ~ 30’ ανά δραστηριότητα για περίπου 1 εβδομάδα.

Σύντομη Περιγραφή: Μέσα από το εκπαιδευτικό σενάριο θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τον πληροφορικό αλφαβητισμό των παιδιών και να αλλάξουμε τις αρχικές αναπαραστάσεις τους σχετικά με τους υπολογιστές. Θα πρέπει οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει ο υπολογιστής μέσω της χρήσης λογισμικών. Έτσι, θα εξοικειωθούν με το υπολογιστικό περιβάλλον, επιλύοντας προβλήματα μέσω αυτού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (ως συσκευή), επεξεργασία κειμένου, δημιουργία ιστολογίου (blog), λογισμικό αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας (Tux Paint).

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική, Μαθηματικά, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος.

Δημιουργός: Κατσίμπρα Μαρία-Ελένη, Παπανεοφύτου Δομινίκη - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 5: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Κόμη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ).

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Νηπιαγωγείο / Δημοτικό.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Το σενάριο συσχετίζεται με το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου ως προς τη θεματική ενότητα «GPS (Global Positioning System) στην εκπαίδευση», η οποία προσεγγίζεται μέσα από προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων κυρίως της Πληροφορικής και μετέπειτα της Μελέτης περιβάλλοντος και των Μαθηματικών, προάγοντας την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.

Διάρκεια: ~ 12 - 14 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό σενάριο πραγματεύεται την εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση του tablet, με κύριο σκοπό την κατανόηση της γενικής χρήσης της εφαρμογής GPS διαμέσου του λογισμικού οπτικοποίησης ‘Google Maps’ και εφαρμογής πρόγνωσης καιρού σε φορητές συσκευές (Weather).

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration), υπολογιστικά φύλλα, επεξεργασία κειμένου, εφαρμογή πρόγνωσης καιρού σε φορητές συσκευές (Weather), λογισμικό οπτικοποίησης (Google Maps).

GPSpost

Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Δημιουργός: Αχριάνη Ανθούλα - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 5: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Κόμη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ).

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Ε’ Δημοτικού.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους για τις ΤΠΕ: «Γνωρίζω, δημιουργώ και εκφράζομαι με τις ΤΠΕ», «Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με ΤΠΕ» και «Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ».

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή:  Οι μαθητές θα διδαχθούν τα τρία απαραίτητα στάδια της ανάλυσης σε έναν εννοιολογικό χάρτη: 1) Ανάλυση: Το πέρασμα από μια γενική έννοια σε ειδικότερες υπο-έννοιες. 2) Σύνδεση: Διάφορες έννοιες του ίδιου επιπέδου που παρουσιάζουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, συνδέονται με μια νέα έννοια διαδοχικού επιπέδου. 3) Εμπλουτισμός: Η προσθήκη συμπληρωματικών εννοιών-παραδειγμάτων σε μια υπάρχουσα υπο-έννοια (Κουφού 2011). Και τα τρία στάδια είναι σημαντικά για την οικοδόμηση εννοιολογικών, και αργότερα, νοητικών χαρτών καθώς συνδυάζονται με ικανότητες αναλυτικής σκέψης και διερεύνησης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (CmapTools), μηχανή αναζήτησης, διαδίκτυο.

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική, Δημιουργία και Έκφραση, Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος.

Δημιουργός: Δημητρίου Μαρία, Καλαντζή Ελένη - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 5: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Κόμη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ).

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Νηπιαγωγείο.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Όλες οι δραστηριότητες στο παρόν εκπαιδευτικό σενάριο σχετίζονται με τη γνωστική περιοχή «Παιδί και Γλώσσα» από το Δ.Ε.Π.Π.Σ αλλά και με το αναλυτικό πρόγραμμα.

Διάρκεια: ~ 30’ ανά δραστηριότητα για περίπου 4 ημέρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές, μέσω της ψηφιακής εφημερίδας, καλούνται να γράψουν διαφορετικά μέρη άρθρων που αντιστοιχούν στις επιμέρους δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να εκφράσουν γραπτώς όσα πραγματοποιούν σε καθημερινή βάση στο νηπιαγωγείο.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Λογισμικά επεξεργασίας εικόνας και βίντεο, λογισμικά επεξεργασίας κειμένου και παρουσίασης, λογισμικό αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας (Tux Paint).